Page 201 - Biblia Català TBS
P. 201

5 Iunbocdelescabrescomasa- cri ci pel pecat, per fer expiació per vosaltres,
6 a més de l’holocaust del mes i del seu present, i l’holocaust continu i el seu present, i les seves libacions, segons l’ordenança, com a ofrena de foc per a Jahveh en olor suau.
7 I el dia deu d’aquest mes setè tindreu una convocació santa, i hu- miliareu les vostres ànimes: no fareu cap obra servil.
8 I oferireu a Jahveh, en holocaust d’olor suau, un vedell de la vacada, un moltó, set anyells d’un any, perfectes; 9 i el seu present serà de  or de farina pastada amb oli: tres desenes parts per cada vedell, dues desenes parts pel moltó,
10 i una desena part per cadascun dels set anyells.
11 Un boc de les cabres com a sacri - ci pel pecat, a més del sacri ci expia- tori pel pecat, i de l’holocaust continu, i el seu present, i les seves libacions.
12 I el dia quinze del mes setè, tin- dreu una convocació santa: no fareu cap treball servil, i celebrareu una festa a Jahveh durant set dies.
13 I oferireu en holocaust, com a ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh, tretze vedells de la vacada, dos moltons, catorze anyells d’un any, perfectes;
14 i llurs presents, de  or de farina pastada amb oli, tres desenes parts per cada un dels tretze vedells, dues desenes parts per cada un dels dos moltons,
15 i una desena part per cada un dels catorze anyells.
16 I un boc de les cabres com a sa- cri ci pel pecat, a més de l’holocaust continu, el seu present i la seva libació.
17 I el segon dia, dotze vedells de la vacada, dos moltons, catorze anyells d’un any, perfectes;
29:7 Lv 16:29 29:12 Lv 23:34
Nombres 29
18 i llur present i les seves libacions amb els vedells, amb els moltons i amb els anyells, segons el seu nom- bre, segons l’ordenança.
19 Iunbocdelescabrescomasa- cri ci pel pecat; a més de l’holocaust continu, i el seu present, i les seves libacions.
20 I el dia tercer, onze vedells, dos moltons, catorze anyells d’un any, perfectes;
21 i llur present i les seves libacions amb els vedells, amb els moltons i amb els anyells, segons el seu nom- bre, segons l’ordenança.
22 I un boc com a sacri ci pel pecat; a més de l’holocaust continu, i el seu present, i la seva libació.
23 I el dia quart, deu vedells, dos moltons, catorze anyells d’un any, perfectes;
24 i llur present i les seves libacions amb els vedells, amb els moltons i amb els anyells, segons el seu nom- bre, segons l’ordenança.
25 Iunbocdelescabrescomasa- cri ci pel pecat; a més de l’holocaust continu, i el seu present, i la seva libació.
26 I el cinquè dia, nou vedells, dos moltons, catorze anyells d’un any, perfectes;
27 i llur present i les seves libacions amb els vedells, amb els moltons i amb els anyells, segons el seu nom- bre, segons l’ordenança.
28 I un boc com a sacri ci pel pecat; a més de l’holocaust continu, i el seu present, i la seva libació.
29 I el sisè dia, vuit vedells, dos moltons, catorze anyells d’un any, perfectes;
30 i llur present i les seves libacions amb els vedells, amb els moltons i amb els anyells, segons el seu nom- bre, segons l’ordenança.
193


   199   200   201   202   203