Page 202 - Biblia Català TBS
P. 202

Nombres 29, 30
31 I un boc com a sacri ci pel pecat; a més de l’holocaust continu, i el seu present, i la seva libació.
32 I el setè dia, set vedells, dos mol- tons, catorze anyells d’un any, perfec- tes;
33 i llur present i les seves libacions amb els vedells, amb els moltons i amb els anyells, segons el seu nom- bre, segons l’ordenança.
34 I un boc com a sacri ci pel pecat; a més de l’holocaust continu, i el seu present, i la seva libació.
35 I el vuitè dia tindreu l’aplec so- lemne: no fareu cap treball servil.
36 I oferireu en holocaust, com a ofrena de foc d’olor suau per a Jahveh, un vedell, un moltó, set anyells d’un any, perfectes;
37 llur present i les seves libacions amb el vedell, amb el moltó i amb els anyells, segons el seu nombre, segons l’ordenança.
38 I un boc com a sacri ci pel pecat; a més de l’holocaust continu, i el seu present, i la seva libació.
39 Aquestes coses oferireu a Jahveh en els vostres temps  xats, a més dels vostres vots, i de les vostres ofrenes voluntàries, pels vostres ho- locaustos, i pels vostres presents, i per les vostres libacions, i pels vos- tres sacri cis de pau.
40 I Moisès digué als  lls d’Israel d’acord amb tot el Jahveh havia manat a Moisès.
ció en la casa del seu pare, en la seva joventut,
4 i el seu pare ha escoltat el seu vot i la seva obligació amb què ha lligat la seva ànima, i el seu pare no diu res: llavors tots els seus vots seran ferms, i serà ferma qualsevol obli- gació amb què haurà lligat la seva ànima.
5 Però si el seu pare la desaprova, el dia que l’escolta, tots els seus vots i les seves obligacions amb que ella ha lligat la seva ànima, no seran ferms, i Jahveh la per- donarà, perquè el seu pare l’ha desaprovat.
6 I si ella tingués marit quan va fer els vots, o pronuncià res temerària- ment amb els seus llavis, amb què ella lligà la seva pròpia l’ànima,
7 i el seu marit ho escoltà, i no li digué res el dia que ho escoltà, els vots d’ella seran ferms, i seran fermes les obligacions d’ella amb què ella mateixa ha lligat la seva ànima.
8 Però si el seu marit la desaprova, el dia que l’escolta, tots els seus vots i allò que temeràriament ha sortit dels seus llavis, amb què ella ha lligat la seva ànima, no seran ferms, i Jahveh la perdonarà.
9 I el vot d’una dona viuda o repu- diada, tot allò amb què ha lligat la seva ànima, serà ferm.
10 Isiellavafervotacasadelseu marit o va lligar la seva ànima amb obligació de jurament,
30
I Moisès parlà als caps de les
tribus referent als  lls d’Israel, dient: Això és el que Jahveh ha manat:
2 Quan un home fa un vot a Jahveh, o fa jurament per lligar la seva ànima amb una obligació, no trencarà la seva paraula: farà d’acord amb tot el que ha sortit de la seva boca.
3 Iquanunadonafaunvota Jahveh, i s’ha lligat amb una obliga-
i el seu marit ho escoltà i no li
29:35 Jn 7:37 30:2 Mt 5:33 194
11
digué res, ni la desaprovà, llavors tots els seus vots seran ferms, i ferma tota obligació amb què haurà lligat la seva ànima.
12 Però si el seu marit els anul·là, el dia que ho escoltà, res del que haurà sortit dels seus llavis, referent als seus vots i referent a l’obligació de la seva ànima, no serà ferm: el


   200   201   202   203   204