Page 204 - Biblia Català TBS
P. 204

Nombres 31
fecció de pèls de cabra, i tot objecte de fusta.
21 I el sacerdot Eleazar digué als homes de l’exèrcit que havien vingut de la batalla: Aquest és el precepte de la llei que Jahveh ha manat a Moisès:
22 Només l’or i la plata, el bronze, el ferro, l’estany i el plom,
23 tot el que pugui resistir el foc, ho fareu passar pel foc i serà pur, tanmateix s’haurà de puri car amb l’aigua de la puri cació; i tot el que no pugui resistir el foc ho passareu per l’aigua.
24 I rentareu els vostres vestits el setè dia, i sereu nets; i després entra- reu al campament.
25 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
26 Fes el compte del botí que s’ha
agafat, tant d’homes com de bestiar, tu i el sacerdot Eleazar i els caps de les cases pairals de la congregació; 27 i partiràs per la meitat el botí entre els que lluitaren, els que van anar al combat, i tota la congrega- ció.
28 I apartaràs per a Jahveh el tribut dels homes de guerra que van sortir a la batalla: un per cada cinc cents, tant de les persones com dels bous i dels ases i de les ovelles;
29 en prendràs la meitat d’ells, i ho donaràs al sacerdot Eleazar, com a ofrena elevada a Jahveh.
30 I de la meitat dels  lls d’Israel, en prendràs un per cada cinquanta, tant de les persones, com dels bous, dels ases i de les ovelles, de tot bestiar; i ho donaràs als levites, que vetllen per guardar el tabernacle de Jahveh.
31 I Moisès, i el sacerdot Eleazar, van fer com Jahveh havia manat a Moisès.
32 I el botí va ser, la resta de la presa que van saquejar la gent de l’exèrcit, sis-centes setanta-cinc mil ovelles,
33 i setanta-dos mil bous,
34 i seixanta-un mil ases;
35 i d’éssers humans, de les dones que no havien jagut amb un mascle, totes les persones foren trenta-dues mil.
36 I la meitat, la part dels qui ha- vien sortit a la guerra, el nombre va ser de tres-centes trenta-set mil cinc-centes ovelles,
37 i el tribut per a Jahveh, de les ovelles va ser sis-centes setanta-cinc. 38 I de bous, trenta-sis mil, i el tri- but d’ells per a Jahveh, setanta-dos. 39 I dels ases, trenta mil cinc- cents, i el tribut per a Jahveh d’ells, seixanta-u.
40 I d’éssers humans, setze mil, i el tribut per a Jahveh, trenta-dues per- sones.
41 I Moisès va donar el tribut, al sa- cerdot Eleazar, com a ofrena elevada de Jahveh, segons Jahveh havia manat a Moisès.
42 I de la meitat dels  lls d’Israel, que Moisès va dividir dels homes que van anar al combat;
43 –i la meitat corresponent a la con- gregació va ser: tres-centes trenta-set mil cinc-centes ovelles,
44 i trenta-sis mil bous,
45 i trenta mil cinc-cents ases,
46 i setze mil éssers humans–;
47 i de la meitat corresponent als  lls d’Israel en va prendre Moisès un de cada cinquanta, tant de persones com de bestiar, i els va donar als levites, que vetllen per guardar el ta- bernacle de Jahveh, tal com Jahveh va manar a Moisès.
48 I els o cials dels milers de l’exèrcit, els caps dels milers i els caps dels centenars, es van atansar a Moisès,
49 i digueren a Moisès: Els teus ser- vents han fet el compte dels homes de guerra que són amb nosaltres i no en manca ni un;
50 i hem presentat l’ofrena a Jahveh, el que cadascú ha trobat: objectes
196


   202   203   204   205   206