Page 206 - Biblia Català TBS
P. 206

Nombres 32, 33
21 i tots els vostres homes armats travessen el Jordà davant Jahveh ns que hagi desposseït els seus enemics de davant d’ell,
22 i la terra sigui sotmesa davant Jahveh, llavors després tornareu i restareu lliures de l’obligació envers Jahveh, i envers Israel; i aquesta terra serà vostra com a possessió davant Jahveh.
23 I si no ho feu així, heus aquí, heu pecat contra Jahveh, i sapigueu que el vostre pecat us trobarà.
24 Construïu-vos ciutats per als vos- tres petits, i pletes per a les vostres ovelles, i feu el que heu promès.
25 Iels llsdeGadiels llsde Rubèn van parlar a Moisès, dient: Els teus servents faran tal com el meu senyor mana.
26 Els nostres petits, les nostres mu- llers, el nostre ramat i tot el nostre bestiar sojornaran allà, a les ciutats de Galaad;
27 i els teus servents, tothom equi- pat per a la guerra, passaran davant Jahveh cap a la batalla, tal com el meu senyor diu.
28 I Moisès els encomanà a Eleazar, el sacerdot, i a Josuè, ll de Nun, i als caps de les cases pairals de les tribus dels lls d’Israel.
29 I Moisès els digué: Si els lls de Gad i els lls de Rubèn, tothom equipat per a la batalla, passen amb vosaltres el Jordà davant Jahveh, i la terra és sotmesa davant vostre, llavors els donareu la terra de Galaad com a possessió;
30 i si ells no passen armats amb vosaltres, llavors tindran propietats entre vosaltres a la terra de Canaan. 31 Iels llsdeGadiels llsde Rubèn van respondre dient: Així ho farem, tal com Jahveh ho ha dit als teus servents.
32 Nosaltres mateixos passarem ar- mats davant Jahveh dins la terra de Canaan, i la possessió de la nostra
herència serà per a nosaltres en aquesta banda del Jordà.
33 I Moisès els donà, als lls de Gadials llsdeRubènialamitja tribu de Manassès, ll de Josep, el regne de Sehon, rei dels amorreus, i el regne d’Og, rei de Basan, la terra amb les seves ciutats que hi havia en els seus termes, les ciutats al voltant de la terra.
34 I els lls de Gad van construir Dibon, i Atarot, i Aroer,
35 i Atrot-Xofan, i Jazer, i Jogbohà, 36 i Betnimrà, i Betaran, ciutats for- ti cades, i pletes per a les ovelles.
37 I els lls de Rubèn van construir Heixbon, i Elalé, i Quiriataim,
38 i Nebó, i Baal-Meon –els van canviar els noms–, i Sibmà; i van donar noms a les ciutats que van construir.
39 I els lls de Maquir, ll de Manassès, van anar a Galaad, i la van capturar, i van desposseir els amorreus que hi havia.
40 I Moisès va donar Galaad a Maquir, ll de Manassès, i s’hi va establir.
41 I Jaïr, ll de Manassès, va anar i va prendre les seves viles, i les va anomenar Havot-Jaïr.
42 I Nóbah va anar, i va prendre Quenat i les seves poblacions, i la va anomenar Nóbah, segons el seu nom.
198
33
de la terra d’Egipte pels seus estols, per mà de Moisès i d’Aaron.
2 I Moisès va enregistrar llurs sorti- des, segons les seves etapes, per ma- nament de Jahveh; aquestes, doncs, són les etapes, segons llurs sortides. 3 I marxaren de Ramsès el pri- mer mes, el dia quinze del primer mes; l’endemà de la Pasqua, els lls d’Israel van sortir amb mà alçada davant dels ulls de tots els egipcis;
Aquestes són les etapes dels
 lls d’Israel, quan van sortir


   204   205   206   207   208