Page 207 - Biblia Català TBS
P. 207

4 mentre els egipcis enterraven tots els seus primogènits, els quals Jahveh havia colpit d’entre ells; i Jahveh havia fet judicis sobre llurs déus.
5 I els  lls d’Israel marxaren de Ramsès, i acamparen a Sucot.
6 I marxaren de Sucot, i acamparen a Etam, que és arran del desert.
7 I marxaren d’Etam, i van tor- nar a Piahirot, que és davant de Baal-Sefon, i acamparen davant Migdol.
8 I marxaren de Piahirot, i van pas- sar pel mig del mar cap al desert, i van anar tres dies de camí pel desert d’Etam, i acamparen a Marà.
9 I marxaren de Marà, i van arribar a Elim, i a Elim hi havia dotze fonts d’aiguaisetantapalmeres,iacampa- ren allí.
10 I marxaren d’Elim, i acamparen a la vora del Mar Roig.
11 I marxaren del Mar Roig, i acam- paren al desert de Sin.
12 I marxaren del desert de Sin, i acamparen a Dofcà.
13 I marxaren de Dofcà, i acampa- ren a Aluix.
14 I marxaren d’Aluix, i acamparen a Re dim, i fou allà que el poble no tenia aigua per beure.
15 I marxaren de Re dim, i acampa- ren al desert del Sinaí.
16 I marxaren del desert del Sinaí, i acamparen a Quibrot-Ataavà.
17 I marxaren de Quibrot-Ataavà, i acamparen a Hasserot.
18 I marxaren d’Hasserot, i acampa- ren a Ritmà.
19 I marxaren de Ritmà, i acampa- ren a Rimmon-Peres.
20 I marxaren de Rimmon-Peres, i acamparen a Libnà.
21 I marxaren de Libnà, i acamparen a Rissà.
22 I marxaren de Rissà, i acamparen a Quehelata.
Nombres 33
23 ImarxarendeQuehelata,iacam- paren a la muntanya de Xèfer.
24 I marxaren de la muntanya de Xèfer, i acamparen a Haradà.
25 I marxaren d’Haradà, i acampa- ren a Maquehelot.
26 I marxaren de Maquehelot, i acamparen a Tàhat.
27 I marxaren de Tàhat, i acamparen a Tèrah.
28 I marxaren de Tèrah, i acamparen a Mitcà.
29 I marxaren de Mitcà, i acamparen a Haixmonà.
30 I marxaren d’Haixmonà, i acam- paren a Mosserot.
31 I marxaren de Mosserot, i acam- paren a Bené-Jaacan.
32 I marxaren de Bené-Jaacan, i acamparen a Horaguidgad.
33 I marxaren d’Horaguidgad, i acamparen a Jotbata.
34 I marxaren de Jotbata, i acampa- ren a Abronà.
35 i marxaren d’Abronà, i acampa- ren a Ession-Guèber.
36 I marxaren d’Ession- Guèber, i acamparen al desert de Sin, és a dir, a Cadeix.
37 I marxaren de Cadeix, i acamparen al mont Or, arran de la terra d’Edom.
38 I el sacerdot Aaron va pujar al mont Or, per manament de Jahveh, i va morir allà l’any quaranta després de la sortida dels  lls d’Israel de la terra d’Egipte, el cinquè mes, el primer dia del mes.
39 I Aaron tenia cent vint-i-tres anys quan va morir al mont Or.
40 I el cananeu, el rei d’Arad, que habitava al Nègueb, a la terra de Canaan, s’assabentà que havien vin- gut els  lls d’Israel.
41 I marxaren del mont Or, i acam- paren a Salmonà.
42 I marxaren de Salmonà, i acam- paren a Punon.
199


   205   206   207   208   209