Page 208 - Biblia Català TBS
P. 208

Nombres 33, 34
43 I marxaren de Punon, i acampa- ren a Obot.
44 I marxaren d’Obot, i acamparen a Iïm d’Abarim, a la frontera de Moab.
45 I marxaren d’Iïm d’Abarim, i acamparen a Dibon-Gad.
46 I marxaren de Dibon-Gad, i acamparen a Almon-Diblataima.
47 I marxaren d’Almon-Diblataima, i acamparen a les muntanyes d’Abarim, davant del Nebó.
48 I marxaren de les muntanyes d’Abarim, i acamparen a les planes de Moab, a la riba del Jordà, davant de Jericó.
49 I acamparen a la riba del Jordà, des de Betaieiximot ns a Abel- Aixitim, a les planes de Moab.
50 I Jahveh va parlar a Moisès a les planes de Moab, a la riba del Jordà, davant de Jericó, dient:
51 Parla als lls d’Israel, i els diràs: Quan vosaltres haureu passat el Jordà per entrar a la terra de Canaan,
52 llavors expulsareu tots els ha- bitants del país de davant vostre, i destruireu totes les seves pintures i totes les seves imatges de fosa, i enderrocareu tots els seus llocs alts. 53 I posseireu la terra i hi habitareu, perquè jo us he donat la terra perquè la posseïu;
54 i repartireu l’herència de la terra a la sort, segons les vostres famílies: a les més nombroses donareu molt en herència, i a les menys nom- broses donareu menys en herència; cadascú tindrà la seva terra allà on li toqui; repartireu l’herència de la terra segons les tribus dels vostres pares.
55 I si no expulseu els habitants del país de davant vostre, s’esdevindrà que els que deixareu seran com agu- llons als vostres ulls, i com espines als vostres costats, i us a igiran damunt la terra on habitareu.
33:55 Js 23:12, 13 200
56 I s’esdevindrà que jo us faré a vosaltres el que pensava fer-los a ells.
34
2 Mana als lls d’Israel, i els diràs: Quan entreu a la terra de Canaan, aquesta serà la terra que us tocarà en herència, la terra de Canaan segons els seus límits.
3 I el vostre terme del sud serà des del desert de Sin, al costat d’Edom, i el vostre límit del sud us serà des de l’extrem del Mar de la Sal, vers l’est; 4 i aquest límit us anirà voltant des del sud ns a la pujada d’Acrabim, i passarà per Sin, i sortirà des del sud a Cadeix-Barnea, i passarà per Hassar- Adar, i passarà ns a Asmon;
5 i des d’Asmon el límit girarà ns al torrent d’Egipte, i acabarà al mar. 6 I el límit oest: el límit us serà el Mar Gran, aquest serà el vostre límit a l’oest.
7 I el límit del nord us serà aquest: des del Mar Gran traçareu una línia ns al mont Or;
8 del mont Or traçareu una línia ns a l’entrada d’Hamat, i el límit anirà a sortir a Sedad;
9 i el límit anirà a sortir a Zifron, i arribarà ns a Hassar-Enan: aquest serà el vostre límit del nord.
10 I marcareu el vostre límit de l’est des d’Hassar-Enan ns a Xefam,
11 i el límit baixarà de Xefam ns a Hariblà, a l’est d’Ain, i el límit baixarà ns a la costa del mar de Quinnèret, a l’est;
12 i el límit baixarà al Jordà, i anirà a sortir al Mar de la Sal. Aquesta serà la vostra terra al voltant dels seus límits.
13 I Moisès manà als lls d’Israel, dient: Aquesta és la terra que repar- tireu com a herència segons la sort, que Jahveh va manar de donar a
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:


   206   207   208   209   210