Page 209 - Biblia Català TBS
P. 209

les nou tribus i a la mitja tribu de Manassès.
14 Perquè la tribu dels lls de Rubèn, segons llurs cases pairals, i la tribu dels lls de Gad, segons llurs cases pairals, ja han rebut llur hèrèn- cia; i la mitja tribu de Manassès, ja han rebut la seva herència.
15 Aquestes dues tribus i mitja han rebut llur herència enllà del Jordà, enfront de Jericó, a l’orient, vers el llevant.
16 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
17 Aquests són els noms dels homes
que us repartiran la terra en herèn- cia: el sacerdot Eleazar, i Josuè, ll de Nun.
18 I prendreu un príncep de cada tribu, per fer el repartiment de la terra en herència.
19 I aquests són els noms dels homes: de la tribu de Judà, Caleb, ll de Jefunnè;
20 i de la tribu dels lls de Simeó, Xemuel, ll d’Ammihud;
21 de la tribu de Benjamí, Elidad, ll de Quislon;
22 i de la tribu dels lls de Dan, el príncep Buquí, ll de Joglí;
23 dels lls de Josep, de la tribu dels lls de Manassès, el príncep Hanniel, ll d’Efod;
24 i de la tribu dels lls d’Efraïm, el príncep Quemuel, ll de Xiftan;
25 i de la tribu dels lls de Zabuló, el príncep Elissafan, ll de Parnac; 26 i de la tribu dels lls d’Issacar, el príncep Paltiel, ll d’Azan;
27 i de la tribu dels lls d’Aser, el príncep Ahihud, ll de Xelomí;
28 i de la tribu dels lls de Neftalí, el príncep Pedahel, ll d’Ammihud.
29 Aquests són aquells a qui Jahveh va manar de fer el repartiment de la terra de Canaan als lls d’Israel.
Nombres 34, 35
2 Mana als lls d’Israel que, de l’herència de la seva possessió, donin als levites ciutats on habitar; i donareu als levites terres comunals entorn de les ciutats.
3 I ells tindran les ciutats per habitar-hi, i les seves terres comu- nals seran per al seu bestiar i per als seus ramats i per a tots els seus animals.
4 I les terres comunals de les ciutats que donareu als levites s’estendran mil colzades al voltant, des de la muralla de la ciutat ns a l’exterior. 5 I mesurareu fora de la ciutat, a la banda de l’est, dues mil colzades, i a la banda del sud, dues mil colzades, i a la banda de l’oest, dues mil col- zades, i a la banda del nord dues mil colzades, i la ciutat serà al centre: aquestes seran les terres comunals de lesciutats.
6 I de les ciutats que donareu als levites, sis seran ciutats de refugi, que donareu perquè l’homicida hi fugi, i a més d’aquestes els donareu quaranta-dues ciutats.
7 Totes les ciutats que donareu als levites seran quaranta-vuit ciutats amb les seves terres comunals.
8 I les ciutats que els donareu seran de l’herència dels lls d’Israel: de les més nombroses en prendreu molt, i de les menys nombroses en prendreu menys; cadascú donarà de les seves ciutats als levites segons la possessió que heretarà.
9 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
10 Parla als lls d’Israel, i els diràs: Quan haureu passat el Jordà per entrar a la terra de Canaan,
11 us designareu ciutats, seran ciu- tats de refugi on fugirà l’homicida que fereixi mortalment algú sense voler.
12 I aquestes ciutats us seran de refugi contra el venjador, i no morirà l’homicida abans que comparegui a judici davant la congregació.
35
I Jahveh parlà a Moisès a les
planes de Moab, a la vora del Jordà, davant de Jericó, dient:
201


   207   208   209   210   211