Page 21 - Biblia Català TBS
P. 21

18 I el Faraó cridà Abram, i li digué: Què és això que m’has fet? Per què no em vas dir que era la teva muller? 19 ¿Per què vas dir: És la meva germana? I jo l’hauria pres com a muller meva. Ara, aquí tens la teva muller: pren-la i vés-te’n.
20 I el Faraó donà ordres als seus homes concernent a ell, i el van acomiadar, a ell i la seva muller i tot allò que tenia.
13I Abram pujà d’Egipte cap al Nègueb, ell i la seva muller i tot allò que tenia, i Lot anava amb
ell.
2 I Abram era molt ric en ramats, en plata i en or.
3 I anà fent jornades de camí des del Nègueb  ns a Betel,  ns al lloc on primer havia plantat la seva tenda, entre Betel i Ai,
4 al lloc on era l’altar que havia fet al principi, i allà Abram invocà el Nom de Jahveh.
5 I Lot, que anava amb Abram, tenia també ramats de bestiar menut i gros, i tendes.
6 I la terra no els era su cient per habitar-hi junts, perquè la seva pro- pietat era gran, i no podien habitar junts.
7 I hi hagué una baralla entre els pas- tors del ramat d’Abram i els pastors del ramat de Lot. I els cananeus i els perizites habitaven llavors a la terra. 8 I Abram digué a Lot: Et prego que no hi hagi discòrdia entre jo i tu, ni entre els meus pastors i els teus pastors, perquè som germans.
9 ¿No tens tota la terra al teu davant? Separa’t, doncs, de mi. Si tu vas cap a l’esquerra, jo aniré cap a la dreta, i si tu vas cap a la dreta, jo aniré cap a l’esquerra.
10 I Lot alçà els ulls, i veié tota la plana del Jordà regada pertot arreu —abans que Jahveh destruís Sodoma i Gomorra— com el jardí de Jahveh,
Gènesi 12, 13, 14
com la terra d’Egipte en arribar a Sóar.
11 I Lot escollí per a si mateix tota la plana del Jordà. I Lot se n’anà cap a l’est, i se separaren l’un de l’altre.
12 Abram s’establí a la terra de Canaan, i Lot s’establí a les ciutats de la plana, i anà plantant la seva tenda  ns a Sodoma.
13 I els homes de Sodoma eren molt dolents i pecadors contra Jahveh.
13:1 o, “sud”, “migdia” 13:13 2Pe 2:7-8 13:15 Ft 7:5; Ga 3:16 13:16 Nm 23:10
14
I s’esdevingué en els dies
I Jahveh digué a Abram, després
14
que Lot se n’hagués separat: Alça els ulls ara, i mira d’aquí estant cap al nordicapalsud,capal’esticapa l’oest,
15 perquè tota la terra que veus te la donaré a tu i a la teva llavor per sempre;
16 i faré la teva descendència com la pols de la terra: que si algú pot comptar la pols de la terra, també serà comptada la teva llavor.
17 Alça’t, travessa la terra en la seva llargada i en la seva amplada, perquè te la donaré.
18 Llavors Abram aixecà la tenda i vingué a establir-se a les alzines de Mambré, que és a Hebron, i hi va edi car un altar a Jahveh.
d’Amrafel rei de Xinar, Arioc rei d’Elassar, Quedarlaómer rei d’Elam, i Tidal rei de Goïm,
2 que aquests van fer guerra contra Bera rei de Sodoma, contra Birxà rei de Gomorra, contra Xinab rei d’Admà, contra Xeméber rei de Seboïm, i contra el rei de Bela, que és Sóar.
3 Tots aquests s’aplegaren a la vall de Sidim, ço és, el Mar de la Sal.
4 Durant dotze anys havien servit Quedarlaómer, però l’any tretzè es van rebel·lar.
5 I l’any catorzè va venir Quedar- laómer i els reis que eren amb ell i
21


   19   20   21   22   23