Page 216 - Biblia Català TBS
P. 216

Deuteronomi 3
Basan, i tot el seu poble, i nosaltres el vam colpir ns que no li restà cap supervivent.
4 I en aquell temps vam capturar totes les seves ciutats; no hi hagué cap ciutat que no els prenguéssim: seixanta ciutats, tota la regió d’Argob, el reialme d’Og a Basan.
5 Totes aquestes ciutats eren forti- cades amb muralles altes, portes i barres, a més de moltes ciutats sense muralles.
6 I les vam destruir completament, com havíem fet amb Sehon, rei d’Heixbon, exterminant a cada ciutat homes, dones i nens.
7 I vam prendre per a nosaltres tot el bestiar i l’espoli de les ciutats.
8 I en aquell temps vam prendre la terra de la mà dels dos reis dels amor- reus que eren enllà del Jordà, des del torrent d’Arnon ns a la muntanya de l’Hermon:
9 els sidonis anomenen Sirion a l’Hermon, i els amorreus l’anomenen Senir.
10 Totes les ciutats de la plana, i tot Galaad, i tot Basan ns a Salcà i Edreí, ciutats del reialme d’Og a Basan.
11 Perquè només Og, rei de Basan, havia restat del romanent dels ra- faïtes. Heus aquí, el seu llit, un llit de ferro, ¿no és a Rabà dels lls d’Ammon? La seva llargada era nou colzades i la seva amplada qua- tre colzades, segons el colze d’un home.
12 I vam prendre possessió d’aquesta terra en aquell temps, des d’Aroer, que és al torrent d’Arnon, ns a la meitat de la regió muntanyosa de Galaad i les seves ciutats, ho vaig donar als rubenites i als gadites;
13 i la resta de Galaad, i tot Basan, el reialme d’Og, ho vaig donar a la mitja tribu de Manassès; tota la regió d’Argob, amb tot Basan, que s’anomenava la terra dels rafaïtes.
3:18 Nm 32:20, 21 3:20 Js 22:1-6 208
14 Jaïr, ll de Manassès, prengué tota la regió d’Argob ns a la fron- tera dels gueixurites i els maacatites, i anomenà Basan amb el seu propi nom, Havot-Jaïr, ns al dia d’avui. 15 I a Maquir li vaig donar Galaad. 16 I als rubenites i als gadites els vaig donar de Galaad ns al torrent d’Arnon, la meitat del torrent com a frontera, i ns al torrent de Jaboc, la frontera dels lls d’Ammon;
17 també l’Arabà, i el Jordà, i la frontera, des de Quinnèret ns al Mar de l’Arabà, el Mar de la Sal, al peu dels pendents del Pisgà, a l’est.
18 I en aquell temps us vaig manar, dient: Jahveh, el vostre Déu, us ha donat aquesta terra perquè la posseïu, tots els homes valents tra- vessareu armats davant dels vostres germans, els lls d’Israel.
19 Només les vostres mullers, i els vostres petits, i els vostres ramats –sé que teniu molt bestiar– restaran en les vostres ciutats que jo us he donat,
20 ns que Jahveh doni repòs als vostres germans, així com a vosal- tres, i ells també posseeixin la terra que Jahveh, el vostre Déu, els donarà més enllà del Jordà; llavors tornarà cadascú a la seva possessió, que us he donat.
21 I en aquell temps vaig manar a Josuè, dient: Els teus ulls han vist tot el que Jahveh, el vostre Déu, ha fet a aquests dos reis: així farà Jahveh amb tots els reialmes pels quals tra- vessaràs.
22 No els tingueu por, perquè Jahveh, el vostre Déu, és el qui com- batrà per vosaltres.
23 I vaig suplicar a Jahveh en aquell temps, dient:
24 Senyor Jahveh, tu has començat a mostrar al teu servent la teva gran- desa i la teva mà forta, perquè, ¿quin


   214   215   216   217   218