Page 226 - Biblia Català TBS
P. 226

Deuteronomi 10, 11
taules dins l’arca que jo havia fet; i allà són, tal com Jahveh m’havia manat.
6 I els  lls d’Israel van marxar de Berot-Bené-Jaacan cap a Mosserà. Allà Aaron va morir, i fou sepultat allà; i el seu  ll Eleazar va ministrar com a sacerdot en lloc seu.
7 Des d’allà van marxar cap a Gudgod, i des de Gudgod a Jotbata, terra de torrents d’aigua.
8 En aquell temps, Jahveh va sepa- rar la tribu de Leví per portar l’arca del pacte de Jahveh, per estar davant Jahveh per servir-lo i per beneir en el seu Nom,  ns al dia d’avui.
9 Per això Leví no té porció o here- tat amb els seus germans, Jahveh és la seva heretat, tal com Jahveh, el teu Déu, li havia promès.
10 I jo vaig estar a la muntanya qua- ranta dies i quaranta nits com la pri- mera vegada, i Jahveh em va escoltar també aquesta vegada: Jahveh no et va voler destruir.
11 I Jahveh em va dir: Alça’t, vés, marxa davant del poble, i entraran i posseiran la terra que vaig jurar als seus pares per donar-los.
12 Ara, doncs, Israel, ¿què dema- na de tu Jahveh, el teu Déu, sinó que temis Jahveh, el teu Déu, per caminar en tots els seus camins, i estimar-lo, i servir Jahveh, el teu Déu, amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima,
13 per guardar els manaments de Jahveh, i els seus estatuts, que jo et mano avui per al teu bé?
14 Heus aquí, de Jahveh, el teu Déu, són els cels, i els cels dels cels, la terra, i tot el que hi ha en ella.
15 Només Jahveh va tenir afecte envers els teus pares per estimar-los, i va escollir la seva descendència després d’ells, a vosaltres, d’entre tots els pobles, com avui.
10:12 Mi 6:8 10:17 Dn 2:47; Ap 17:14; Rm 2:11 218
16 Circumcideu, doncs, el prepuci del vostre cor, i ja no sigueu durs de bescoll:
17 perquè Jahveh, el vostre Déu, ell és el Déu dels déus i Senyor dels senyors, el Déu gran, el poderós i el terrible, que no fa accepció de perso- nes, ni accepta suborn,
18 que fa justícia a l’orfe i a la viuda, i estima l’estranger donant-li pa i vestit.
19 Estimareu, doncs, l’estranger, perquè vau ser estrangers en la terra d’Egipte.
20 Temeràs Jahveh, el teu Déu; el serviràs i t’uniràs a ell, i juraràs en el seu Nom.
21 Ell serà la teva lloança, i ell serà el teu Déu: el qui ha fet per tu aques- tes coses grans i terribles que els teus ulls han vist.
22 Els teus pares van baixar a Egipte amb setanta persones, i ara Jahveh, el teu Déu, t’ha fet tan nombrós com les estrelles del cel.
11
precepte, i els seus estatuts, i els seus judicis, i els seus manaments, tots els dies.
2 I coneixereu avui –perquè no estic parlant amb els vostres  lls que no han conegut i que no han vist la cor- recció de Jahveh, el vostre Déu– la seva grandesa, la seva mà poderosa i el seu braç estès;
3 i els seus senyals, i les seves obres que va fer enmig d’Egipte al Faraó, rei d’Egipte, i a tota la seva terra;
4 i el que va fer a l’exèrcit d’Egipte, als seus cavalls i als seus carros, com va fer que les aigües del Mar Roig els cobrís mentre us perse- guien, i Jahveh els va destruir  ns avui.
5 I el que va fer per vosaltres al desert,  ns que vau venir en aquest lloc;
10:22 Gn 46:27 11:4 Ex 14:28
Estimaràs, doncs, Jahveh el
teu Déu, i guardaràs el seu


   224   225   226   227   228