Page 232 - Biblia Català TBS
P. 232

Deuteronomi 15, 16
3 Podràs exigir el pagament al fo- raster, però la teva mà condonarà el deute que tingui amb tu el teu germà:
4 a   que no hi hagi cap pobre enmig teu, perquè Jahveh et beneirà abun- dosament en la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna en possessió perquè la dominis,
5 només que escoltis diligent- ment la veu de Jahveh, el teu Déu, esforçant-te a complir tot aquest manament que jo et mano avui.
6 Perquè Jahveh, el teu Déu, t’haurà beneït, tal com et va prome- tre, i prestaràs a molts pobles, però no manllevaràs; i dominaràs sobre moltes nacions, però no dominaran sobre tu.
7 Quan hi hagi un pobre enmig teu, un dels teus germans, en algun dels teus portals, en la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna, no enduriràs el teu cor, i no tancaràs la teva mà al teu germà necessitat,
8 sinó que li obriràs la teva mà generosament, i li prestaràs el que li manqui segons la seva necessitat.
9 Vigila’t, no obris el teu cor a cap mal pensament, dient: S’atansa l’any setè, l’any del jubileu; i el teu ull sigui dolent contra el teu germà pobre, i no li donis res, i clami refe- rent a tu davant Jahveh, i hi hagi en tu pecat.
10 Dóna-li generosament, i sense recança en el teu cor quan li donis, perquè per això Jahveh, el teu Déu, et beneirà en totes les teves obres i en tot el que emprengui la teva mà. 11 Perquè mai no faltaran les perso- nes necessitades a la terra; per això jo et mano, dient: Obriràs la teva mà generosament al teu germà, al teu pobre, i al teu necessitat en la teva terra.
12 Quan el teu germà, un hebreu o una hebrea, es vengui a tu, i t’hagi
15:11 Mt 26:11; 1Jn 3:17 16:1 Ex 12:31; 34:18 224
servit sis anys, llavors al setè any el deixaràs lliure.
13 I quan el deixis lliure, no l’envia- ràs buit:
14 posaràs sobre el seu coll gene- rosament algun fruit del teu bestiar menut, i de la teva era, i del teu cup; li donaràs d’allò amb què t’ha beneït Jahveh, el teu Déu.
15 I recordaràs que tu vas ser esclau a la terra d’Egipte, i Jahveh, el teu Déu, et va rescatar; per això et mano avui això.
16 I s’esdevindrà que, si et diu: No vull anar-me’n de tu; perquè t’esti- maatu,icasateva,iestrobabé amb tu;
17 llavors prendràs un punxó, i li foradaràs l’orella contra la porta, i serà el teu esclau per sempre. I així faràs també a la teva esclava.
18 No et sàpiga greu de donar-li llibertat, perquè durant sis anys t’ha fet un servei igual al doble d’un jor- naler: i Jahveh, el teu Déu, et beneirà en tot el que faràs.
19 Tot primogènit mascle que nai- xerà del teu ramat gros o menut, el consagraràs a Jahveh, el teu Déu. No treballaràs amb cap primogènit del teu bou, ni esquilaràs cap primogènit del teu ramat d’ovelles.
20 Te’l menjaràs any rere any da- vant Jahveh, el teu Déu, tu i la teva família en el lloc que Jahveh haurà escollit.
21 Isitéundefecte,éscoixocec,o qualsevol altre defecte, no el sacri - caràs a Jahveh, el teu Déu.
22 Te’l menjaràs dins dels teus por- tals: tant l’impur com el pur, tots igual, de gasela com de cérvol.
23 Solament no menjaràs la seva sang, sinó que la vessaràs sobre el terra com aigua.
16Guardaràs el mes d’abib i ce- lebraràs la Pasqua de Jahveh, el teu Déu: perquè fou al mes d’abib


   230   231   232   233   234