Page 245 - Biblia Català TBS
P. 245

15 Maleït l’home que faci estàtua o imatge de fosa, abominació per a Jahveh, obra de mans d’escultor, i la posi en un lloc amagat. I tot el poble respondrà i dirà: Amén!
16 Maleït el qui menyspreï el seu pare i la seva mare. I tot el poble dirà: Amén!
17 Maleït el qui canviï les  tes del seu veí. I tot el poble dirà: Amén!
18 Maleït el qui faci errar el cec en el camí. I tot el poble dirà: Amén!
19 Maleït el qui pervertirà el dret de l’estranger, de l’orfe i de la viuda. I tot el poble dirà: Amén!
20 Maleït el qui jegui amb la muller del seu pare, perquè ha descobert el cobrellit del seu pare. I tot el poble dirà: Amén!
21 Maleït el qui jegui amb qualsevol mena de bestiar. I tot el poble dirà: Amén!
22 Maleït el qui jegui amb la seva germana,  lla del seu pare o  lla de la seva mare. I tot el poble dirà: Amén!
23 Maleït el qui jegui amb la seva sogra. I tot el poble dirà: Amén!
24 Maleït el qui fereixi d’amagat el seu proïsme. I tot el poble dirà: Amén!
25 Maleït el qui accepti suborn per matar una persona innocent. I tot el poble dirà: Amén!
26 Maleït el qui no perseveri en les paraules d’aquesta llei per fer-les. I tot el poble dirà: Amén!
Deuteronomi 27, 28
4 Serà beneït el fruit del teu ventre, i el fruit de la teva terra, i el fruit del teu bestiar, les cries de les teves vaques, i els joves del teu ramat.
5 Serà beneït el teu cistell i la teva pastera.
6 Seràs beneït en el teu entrar i seràs beneït en el teu sortir.
7 Jahveh farà que els teus enemics que s’aixequin contra tu siguin ven- çuts davant teu: per un camí sortiran contra tu i per set camins fugiran davant teu.
8 Jahveh enviarà la benedicció amb tu, en els teus graners i en tota em- presa de les teves mans, i et beneirà a la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna.
9 Jahveh et con rmarà com a poble sant per a ell, segons t’ha jurat, quan guardis els manaments de Jahveh el teu Déu, i caminis en els seus camins.
10 I tots els pobles de la terra veuran que el Nom de Jahveh és invocat damunt teu, i et tindran por.
11 I Jahveh t’omplirà de béns, en el fruit del teu ventre, i en el fruit del teu bestiar, i en el fruit de la teva terra, en el país que Jahveh va jurar als teus pares que et donaria.
12 Jahveh t’obrirà el seu bon tresor, el cel per donar pluja a la teva terra en la seva saó, i per beneir tota la feina de la teva mà; i prestaràs a moltes nacions, i tu no manllevaràs. 13 I Jahveh et posarà per cap, i no per cua; i només seràs a dalt, i no seràs a baix: quan obeeixis els ma- naments de Jahveh el teu Déu, que jo et mano avui, perquè els guardis i els compleixis.
14 I no t’apartaràs de cap de les paraules que jo et mano avui, ni a la dreta ni a l’esquerra, per anar darre- re d’altres déus per servir-los.
15 I s’esdevindrà, si no escoltes la veu de Jahveh, el teu Déu,
28
Jahveh, el teu Déu, per guardar, per complir tots els seus manaments que jo et mano avui, també Jahveh t’en- altirà per damunt de totes les nacions de la terra.
2 I vindran sobre tu totes aquestes benediccions, i t’arribaran quan obe- eixis la veu de Jahveh, el teu Déu.
3 Tu seràs beneït a la ciutat, i tu seràs beneït al camp.
27:15 Ex 20:4; Is 44:9; Ps 115:4-8 27:26 Ga 3:10
I s’esdevindrà que, si escol-
tes amb diligència la veu de
237


   243   244   245   246   247