Page 249 - Biblia Català TBS
P. 249

15 sinó amb el qui està aquí present avui amb nosaltres davant Jahveh, el nostre Déu, i amb el qui no és avui aquí amb nosaltres.
16 Perquè vosaltres sabeu com vam habitar a la terra d’Egipte, i com hem passat pel mig de les nacions que heu travessat;
17 i heu vist les seves abominacions i els seus ídols de fusta i de pedra, de plata i d’or que hi ha entre elles.
18 Que no hi hagi entre vosaltres home o dona o família o tribu que aparti avui el seu cor de Jahveh, el nostre Déu, per anar a servir els déus d’aquelles nacions; que no hi hagi entre vosaltres cap arrel que produei- xi verí i amargor,
19 i s’esdevingui que en escoltar les paraules d’aquest jurament es beneei- xi en el seu cor, dient: Tindré pau encara que camini en la duresa del meu cor, per afegir l’embriaguesa a la set.
20 Jahveh no voldrà pas perdonar-lo, sinó que ben aviat fumejarà la ira i el zel de Jahveh sobre aquell home, i cauran damunt d’ell totes les male- diccions escrites en aquest llibre, i Jahveh esborrarà el seu nom de sota el cel.
21 I Jahveh el separarà de totes les tribus d’Israel per al seu mal, segons totes les malediccions del pacte escrit en aquest llibre de la llei.
22 I dirà aquella generació futura, els vostres  lls que s’alçaran després de vosaltres, i l’estranger que vindrà d’una terra llunyana –quan veuran les plagues d’aquesta terra i les malalties amb què Jahveh l’haurà a igida,
23 tota la seva terra abrusada amb sofre i sal no serà sembrada ni produirà fruit, i no hi creixerà cap herba, com en la destrucció de Sodoma i de Gomorra, d’Admà i de Seboïm, que Jahveh destruí en la seva ira i en el seu furor–,
Deuteronomi 29, 30
24 i diran totes les nacions: Per quina raó Jahveh ha fet així amb aquesta terra? Quina ha estat la causa de l’encesa d’aquesta gran ira? 25 I diran: Perquè van abandonar el pacte de Jahveh, el Déu dels seus pares, que va fer amb ells quan els tragué de la terra d’Egipte;
26 i se’n van anar, i van servir altres déus i es van prosternar davant d’ells, déus que no coneixien i que no havia assignat per a ells.
27 I la ira de Jahveh es va encen- dre contra aquesta terra, fent caure sobre ella tota la maledicció escrita en aquest llibre;
28 i Jahveh els arrencà de llur terri- tori amb ira i amb furor i amb gran indignació, i els va llançar en una altra terra, com aquest dia.
29 Les coses secretes pertanyen a Jahveh, el nostre Déu, però les re- velades són per a nosaltres i per als nostres  lls per sempre, a   que complim totes les paraules d’aquesta llei.
30
29:18 He 12:15 29:23 Gn 19:24, 25 29:28 1Re 14:15 29:29 Dn 2:22; 1Co 2:16; 2Tm 3:16 30:1 1Re 8:47, 48
I s’esdevindrà que, quan t’hau-
ran sobrevingut totes aquestes coses, la benedicció i la maledicció que jo hauré posat davant teu, i les hauràs meditat en el teu cor entre totes les nacions a les quals Jahveh, el teu Déu, t’haurà llançat,
2 i hauràs tornat a Jahveh, el teu Déu, i hauràs obeït la seva veu d’acord a tot el que jo et mano avui, tuielsteus lls,ambtotelteucori amb tota la teva ànima,
3 llavors Jahveh, el teu Déu, farà tornar els teus captius, i tindrà mi- sericòrdia de tu, i es girarà, i et recollirà de tots els pobles en els quals Jahveh, el teu Déu, t’haurà escampat.
4 Encara que hagis estat llançat a un extrem dels cels, d’allà Jahveh el teu Déu et recollirà, i d’allà et prendrà.
241


   247   248   249   250   251