Page 26 - Biblia Català TBS
P. 26

Gènesi 18, 19
17 I Jahveh va dir: ¿Amagaré a Abraham el que estic a punt de fer, 18 essent així que Abraham serà una nació gran i poderosa, i en ell seran beneïdes totes les nacions de la terra? 19 Perquè jo l’he conegut a   que mani als seus  lls, i a casa seva després d’ell, que guardin el camí de Jahveh per fer justícia i judici, a   que Jahveh faci venir sobre Abraham allò que li ha dit.
20 I Jahveh va dir: Com que el crit de Sodoma i Gomorra és gran i el seu pecat és molt greu,
21 baixaré, doncs, i veuré si ja ho han fet tot segons el crit que ha arribat  ns a mi, i si no és així, ho sabré.
22 I els homes se’n van tornar d’allà i se n’anaren cap a Sodoma. Però Abraham encara restà dret davant Jahveh.
23 I Abraham s’atansà, i digué: Destruiràs també el just amb el mal- vat?
24 Potser hi ha cinquanta justos a la ciutat, ¿també la destruiràs i no perdonaràs el lloc per causa dels cinquanta justos que hi ha dintre?
25 Lluny de tu de fer una cosa així, de fer morir el just amb el malvat, i que el just sigui com el malvat, lluny de tu. ¿El Jutge de tota la terra, no farà justícia?
26 I Jahveh va dir: Si trobo a Sodoma cinquanta justos dins la ciutat, perdonaré tot el lloc per causa d’ells. 27 I Abraham respongué i digué: Heus aquí, goso parlar al meu Senyor, jo que sóc pols i cendra.
28 Potser dels cinquanta justos en mancaran cinc. ¿Destruiràs pels cinc que falten tota la ciutat? I ell digué: No la destruiré, si n’hi trobo quaranta-cinc.
29 Abraham encara continuà par- lant-li, i digué: Potser se n’hi troba- ran quaranta. I ell digué: No ho faré per causa dels quaranta.
18:25 Rm 3:5 26
30 I va dir: Prego que no s’enfadi el meu Senyor, i parlaré: potser se n’hi trobaran trenta. I ell digué: No ho faré, si n’hi trobo trenta.
31 I va dir: Heus aquí, goso parlar al meu Senyor: potser se n’hi trobaran vint. I ell digué: No la destruiré per causa dels vint.
32 I va dir: Prego que no s’enfadi el meu Senyor, i parlaré encara aquesta darrera vegada: potser se n’hi troba- ran deu. I ell digué: No la destruiré per causa dels deu.
33 I Jahveh, en acabat de parlar amb Abraham, se’n va anar, i Abraham se’n tornà al seu lloc.
19
assegut a la porta de Sodoma. Quan Lot els va veure, es va alçar per anar a rebre’ls, i es prosternà de cara a terra,
2 i digué: Si us plau, senyors meus, us prego que vingueu a casa del vos- tre servent, passeu la nit, renteu-vos els peus, i us aixecareu aviat i conti- nuareu el vostre camí. I ells digueren: No, passarem la nit a la plaça.
3 Però ell els va insistir molt, i ana- ren amb ell i entraren a casa seva; i els va fer un àpat, va coure pans sense llevat, i van menjar.
4 Abans que se n’anessin a jeure, els homes de la ciutat, els homes de Sodoma, dels joves  ns als vells, tot el poble de tots cantons van rodejar la casa;
5 i van cridar Lot, i li digueren: On són els homes que han vingut a tu aquesta nit? Fes-nos-els sortir fora, i elsconeixerem.
6 I Lot va sortir cap a ells a l’entrada, i va tancar la porta darrere d’ell,
7 i digué: No, germans meus, us ho prego, no feu aquesta maldat!
8 Heus aquí doncs, tinc dues  lles que no han conegut home, us les faré sortir, i feu-ne el que sembli
I els dos àngels arribaren a
Sodoma al vespre, i Lot estava


   24   25   26   27   28