Page 260 - Biblia Català TBS
P. 260

Josuè 3, 4
–car el Jordà baixa ple en totes les seves ribes durant tot el temps de la sega–,
16 que les aigües s’aturaren, les que baixaven de dalt s’amuntega- ren, a una gran distància de la ciutat d’Adam, que és a la vora de Saretan; i les que baixaven cap al Mar de l’Arabà, el Mar de la Sal, s’estroncaren, foren tallades: i el poble travessà enfront de Jericó.
17 I els sacerdots que portaven l’arca del pacte de Jahveh restaren quiets, sobre el terra eixut enmig del Jordà, i tot Israel passà sobre el terra eixut ns que tota la nació acabà de passar el Jordà.
4I s’esdevingué, quan tota la nació acabà de passar el Jordà, que Jahveh va parlar a Josuè, dient:
2 Pren-te dotze homes del poble, un home de cada tribu,
3 i mana’ls, dient: Preneu-vos d’aquest lloc, del mig del Jordà, del lloc on s’han aturat els peus dels sa- cerdots, dotze pedres, i us les empor- tareu i les posareu al lloc on heu de sojornar aquesta nit.
4 I Josuè cridà els dotze homes que havia triat dels lls d’Israel, un home per cada tribu.
5 I Josuè els digué: Passeu davant l’arca de Jahveh, el vostre Déu, cap al mig del Jordà, i que cadascú de vosaltres carregui una pedra sobre la seva espatlla, segons el nombre de les tribus dels lls d’Israel,
6 a  que això sigui un senyal enmig de vosaltres. Quan els vostres lls el dia de demà preguntin, dient: Què signi quen aquestes pedres per a vosaltres?
7 Llavors els direu: Doncs que les aigües del Jordà foren tallades da- vant l’arca del pacte de Jahveh, en travessar el Jordà foren tallades les aigües del Jordà. I aquestes pedres són un memorial per als lls d’Israel per sempre.
4:16 Ex 25:16 252
8 I els lls d’Israel ho van fer així, tal com Josuè havia manat, i van prendre dotze pedres del mig del Jordà, tal com Jahveh havia parlat a Josuè, segons el nombre de les tribus dels lls d’Israel, i se les endugueren al lloc on havien passat la nit, i les col·locaren allà.
9 I Josuè féu aixecar dotze pedres enmig del Jordà, al lloc on els sa- cerdots que portaven l’arca del pacte havien posat els peus. I són allà ns avui.
10 I els sacerdots que portaven l’arca restaren quiets al mig del Jordà ns que es completà tot allò que Jahveh havia manat a Josuè de parlar al poble, segons tot allò que Moisès havia manat a Josuè. I el poble s’afanyà i travessà.
11 I s’esdevingué, quan tot el poble acabà de travessar, llavors travessà l’arca de Jahveh, i els sacerdots, enfront del poble.
12 I els lls de Rubèn i els lls de Gad i la mitja tribu de Manassès travessaren armats davant dels lls d’Israel, tal com Moisès els havia manat.
13 Uns quaranta mil homes equipats per a la guerra van passar davant Jahveh per a la batalla, a les planes de Jericó.
14 En aquell dia Jahveh engrandí Josuè als ulls de tot Israel, i el van témer, com havien temut Moisès, tots els dies de la seva vida.
15 I Jahveh parlà a Josuè, dient:
16 Mana als sacerdots que porten l’arca del testimoni que pugin del Jordà.
17 I Josuè va manar als sacerdots, dient: Pugeu del Jordà.
18 I s’esdevingué, quan els sacer- dots que portaven l’arca del pacte de Jahveh hagueren pujat del mig del Jordà, i les plantes dels peus dels sacerdots es posaren sobre el


   258   259   260   261   262