Page 263 - Biblia Català TBS
P. 263

Josuè 6, 7 19 Però tota la plata, i l’or, i els 7Però els  lls d’Israel van cometre
objectes de bronze i de ferro, seran sants per a Jahveh: aniran al tresor de Jahveh.
20 I el poble cridà, quan els sacer- dots tocaren els corns. I s’esdevin- gué, quan el poble escoltà el so del corn, que el poble cridà amb un gran crit, i la muralla caigué; i el poble pujà a la ciutat, cadascú direc- tament davant seu, i capturaren la ciutat;
21 i van exterminar a tall d’espasa tot el que hi havia a la ciutat, homes i dones, joves i vells, i bous, i ove- lles, i ases.
22 I Josuè digué als dos homes que havien explorat la terra: Aneu a la casa de la dona, la prostituta, i feu- ne sortir la dona, i tot el que ella tingui, tal com li vau jurar.
23 I els joves espies hi anaren, i van fer sortir Rahab, i el seu pare, i la seva mare, i els seus germans, i tot el que ella tenia; i van fer sortir tots els seus parents, i els instal·laren fora del campament d’Israel.
24 I van cremar la ciutat amb foc, i tot el que hi havia: només la plata, i l’or, i els objectes de bronze i de ferro, ho van posar al tresor de la casa de Jahveh.
25 I Josuè deixà viure Rahab, la prostituta, i la casa del seu pare, i tot el que ella tenia; i ella ha sojornat enmig d’Israel  ns a aquest dia, per- què amagà els missatgers que Josuè envià a explorar Jericó.
26 I Josuè jurà en aquella ocasió, dient: Maleït sigui davant Jahveh l’home que s’aixequi i reconstrueixi aquesta ciutat de Jericó! Hi posarà el seu fonament amb la pèrdua del seu primogènit, i amb la pèrdua del seu  ll més jove hi posarà les seves portes.
27 I Jahveh era amb Josuè, i la seva anomenada era en tota aquella terra.
una in delitat en allò consagrat a l’extermini. I Acan,  ll de Carmí,  ll de Zabdí,  ll de Zèrah, de la tribu de Judà, va prendre d’allò consagrat a l’extermini, i la ira de Jahveh es va encendre contra els  lls d’Israel.
2 I Josuè envià homes de Jericó a Ai, que és prop de Betaven, a l’est de Betel; i els parlà, dient: Pugeu i exploreu la terra. I els homes puja- ren, i exploraren Ai.
3 I tornaren a Josuè, i li digueren: No cal que pugi tot el poble, que pugin uns dos mil o tres mil homes, i que ataquin Ai. No fatiguis tot el poble allà, perquè són pocs.
4 I pujaren allà uns tres mil homes del poble, però fugiren davant dels homes d’Ai.
5 I els homes d’Ai en van matar trenta-sis. I els perseguiren des del portal  ns a Xebarim, i els van aba- tre a la baixada; i el cor del poble es va fondre, i es tornà com aigua.
6 I Josuè s’esquinçà els vestits, i va caure sobre el seu rostre a terra da- vant l’arca de Jahveh  ns al vespre, ell i els ancians d’Israel, i posaren pols sobre els seus caps.
7 I Josuè digué: Ah, Senyor Jahveh! ¿Per què has fet que aquest poble travessés el Jordà, per donar-nos a la mà dels amorreus per destruir-nos? Tant de bo ens haguéssim aconten- tat a sojornar a l’altra banda del Jordà!
8 Oh, Senyor! ¿Què diré després que Israel ha girat l’esquena davant dels seus enemics?
9 I els cananeus i tots els habitants de la terra ho sabran, i es giraran contra nosaltres, i faran desaparèixer el nostre nom de la terra. ¿I què faràs pel teu gran Nom?
10 I Jahveh va dir a Josuè: Alça’t! ¿Per quina raó has caigut tu així sobre el teu rostre?
6:20 He 11:30 6:22 Js 2:14 6:25 He 11:31 6:26 1Re 16:34 7:1 Js 6:18 7:9 Ex 32:12
255


   261   262   263   264   265