Page 264 - Biblia Català TBS
P. 264

Josuè 7, 8
11 Israel ha pecat, i ells també han transgredit el meu pacte que els vaig manar, i també han pres d’allò consagrat a l’extermini, i també han robat, i també han enganyat, i també ho han posat entre llurs objectes.
12 Per això els  lls d’Israel no es podran aixecar davant llurs enemics, giraran l’esquena davant llurs ene- mics: perquè són com allò consa- grat a l’extermini. No tornaré a ser més amb vosaltres si no destruïu allò consagrat a l’extermini d’enmig vostre.
13 Alça’t, santi ca el poble, i digues: Santi queu-vos per a demà, perquè així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Allò consagrat a l’extermini és enmig teu, Israel: no et podràs aixecar da- vant dels teus enemics  ns que no aparteu allò consagrat a l’extermini d’enmig de vosaltres.
14 I al matí us apropareu segons les vostres tribus; i s’esdevindrà que la tribu que Jahveh triï s’aproparà segons les seves famílies, i la família que Jahveh triï s’aproparà segons les seves cases, i la casa que Jahveh triï s’aproparà segons els seus homes.
15 I s’esdevindrà que, el qui sigui trobat amb allò consagrat a l’extermini serà cremat amb foc, ell i tot el que tingui, perquè ha transgre- dit el pacte de Jahveh, i perquè ha comès una infàmia a Israel.
16 I Josuè es llevà de bon matí, i féu apropar Israel segons les seves tribus, i fou triada la tribu de Judà; 17 i féu apropar la família de Judà, i trià la família dels zerahites; i féu apropar la família dels zerahites segons els seus homes, i fou triat Zabdí;
18 i féu apropar la seva casa segons els seus homes, i fou triat Acan,  ll de Carmí,  ll de Zabdí,  ll de Zèrah, de la tribu de Judà.
19 I Josuè digué a Acan: Fill meu, et prego, posa l’honor per a Jahveh,
7:12 Js 6:18 8:2 Dt 20:14 256
el Déu d’Israel, i dóna-li la lloança, i explica’m, doncs, el que has fet, no m’ho amaguis.
20 I Acan va respondre a Josuè, i va dir: Certament he pecat contra Jahveh, el Déu d’Israel, i he fet així i així:
21 vaig veure entre el botí un mag- ní c mantell de Xinar, i dos-cents xèquels de plata, i un lingot d’or que pesava cinquanta xèquels, i ho vaig cobejar i ho vaig prendre. I, heus aquí, ho vaig amagar a terra, al mig de la meva tenda, i la plata a sota.
22 I Josuè envià missatgers, i van córrer a la tenda. I, heus aquí, allò era amagat a la seva tenda, i la plata a sota. 23 I ho agafaren d’enmig de la tenda, i ho portaren a Josuè i a tots els  lls d’Israel, i ho van estendre davant Jahveh.
24 I Josuè, i tot Israel amb ell, va agafar Acan,  ll de Zèrah, i la plata i el mantell i el lingot d’or, i els seus  lls i les seves  lles, i els seus bous i els seus ases i el seu ramat, i la seva tenda, i tot el que tenia, i els portaren a la vall d’Acor.
25 I Josuè digué: Per què ens has pertorbat? Que Jahveh et pertorbi avui mateix. I tot Israel li llançà pedres; i els cremaren amb foc, i els cobriren amb pedres.
26 I aixecaren sobre ell un gran munt de pedres, que encara hi és avui dia. I Jahveh retirà l’ardor de la seva ira. Per això hom anomenà el nom d’aquell lloc Vall d’Acor,  ns al dia d’avui.
8
I Jahveh digué a Josuè: No tinguis
por ni et descoratgis! Pren amb tu tots els homes de guerra, i alça’t, puja a Ai. Mira, he lliurat a la teva mà el rei d’Ai, i el seu poble, i la seva ciutat, i la seva terra.
2 IfaràsaAiialseureitalcomvas fer a Jericó i al seu rei, però el seu botí i el seu bestiar us el repartireu.


   262   263   264   265   266