Page 269 - Biblia Català TBS
P. 269

no gosava moure la seva llengua contra cap dels  lls d’Israel.
22 I Josuè digué: Obriu la boca de la cova, i feu-me sortir de la cova aquests cinc reis.
23 I ho van fer així, i li portaren aquests cinc reis fora de la cova: el rei de Jerusalem, el rei d’Hebron, el rei de Jarmut, el rei de Laquix, el rei d’Eglon.
24 I s’esdevingué, quan van dur aquells reis a Josuè, que Josuè cridà tothom d’Israel, i digué als coman- dants de tots els homes de guerra que anaven amb ell: Atanseu-vos, poseu els vostres peus sobre els colls d’aquests reis. I ells s’atansaren, i posaren els seus peus sobre els seus colls.
25 I Josuè els digué: No tingueu por ni us descoratgeu; sigueu forts i coratjosos, perquè així farà Jahveh a tots els vostres enemics contra els quals vosaltres lluiteu.
26 I després d’això Josuè els colpí i els matà, i els penjà en cinc arbres, i estigueren penjats dels arbres  ns al vespre.
27 I s’esdevingué, en pondre’s el sol, que Josuè manà que els baixessin dels arbres, i els llancessin a la cova on s’havien amagat; i posaren pedres grosses a la boca de la cova, que enca- ra hi són  ns al mateix dia d’avui.
28 I Josuè va capturar Maquedà aquell dia, i la colpí a tall d’espasa, i exterminà el seu rei, a ells i a tot ésser vivent que hi havia dins, no hi deixà cap supervivent. I féu al rei de Maquedà com havia fet al rei de Jericó.
29 I Josuè, i tot Israel amb ell, travessà des de Maquedà a Libnà, i atacà Libnà.
30 I Jahveh també la lliurà, a ella i el seu rei, a la mà d’Israel; i la va colpir a tall d’espasa, i tot ésser vivent que hi havia dins: no hi deixà cap super-
Josuè 10
vivent; i féu amb el seu rei tal com havia fet amb el rei de Jericó.
31 I Josuè, i tot Israel amb ell, traves- sà des de Libnà a Laquix, i va acampar davant d’ella, i va lluitar contra ella. 32 I Jahveh va lliurar Laquix a la mà d’Israel, i la va capturar el segon dia, i la colpí a tall d’espasa, i a tot ésser vivent que hi havia dins, com havia fet a Libnà.
33 Llavors Oram, rei de Guèzer, pujà a ajudar Laquix; i Josuè el va colpir, a ell i el seu poble,  ns a no deixar cap supervivent.
34 I Josuè, i tot Israel amb ell, tra- vessà des de Laquix a Eglon; i acam- paren davant d’ella, i lluitaren contra ella.
35 I la capturaren aquell dia; i la colpiren a tall d’espasa, i aquell dia ell exterminà tot ésser vivent que hi havia dins, segons tot el que havia fet a Laquix.
36 I Josuè, i tot Israel amb ell, pujà des d’Eglon a Hebron; i la van atacar, 37 i la capturaren, i la colpiren a tall d’espasa, i el seu rei i totes les seves ciutats, i tot ésser vivent que hi havia dins; no hi deixà cap super- vivent, segons tot el que havia fet a Eglon; i la destruí totalment, i tot ésser vivent que hi havia dins.
38 I Josuè, i tot Israel amb ell, tornà vers Debir, i lluità contra ella,
39 i la capturà, i el seu rei, i totes les seves ciutats; i ells els colpiren a tall d’espasa, i exterminaren tot ésser vivent que hi havia dins; ell no hi deixà cap supervivent, com havia fet a Hebron, així féu a Debir i al seu rei; i com havia fet a Libnà i al seu rei.
40 I Josuè colpí tota aquella terra: la Serralada, i el Nègueb, i la Xefelà, i els Vessants, i tots els seus reis; no
261


   267   268   269   270   271