Page 271 - Biblia Català TBS
P. 271

hivites, que habitaven a Gabaon; totes les prengueren amb la guerra. 20 Perquè això venia de Jahveh, d’obstinar el cor d’ells per fer la guerra contra Israel, amb el propòsit d’exterminar-los, sense tenir clemèn- cia d’ells, sinó a   que ells fossin destruïts, com Jahveh havia manat a Moisès.
21 I en aquell temps Josuè vingué, i destruí els anaquites de la Serralada, d’Hebron, de Debir, d’Anab, i de tota la serralada de Judà, i de tota la serralada d’Israel: Josuè els consagrà a l’extermini amb llurs ciutats.
22 No fou deixat cap anaquita a la terra dels  lls d’Israel, només en restaren a Gaza, a Gat i a Asdod.
23 I Josuè va prendre tota la terra, segons tot el que Jahveh havia par- lat a Moisès; i Josuè la va donar en herència a Israel segons les seves divisions, per les seves tribus. I la terra descansà de la guerra.
Josuè 11, 12
 ns a la frontera dels gueixurites, i dels maacatites, i la meitat de Galaad, la frontera de Sehon, rei d’Heixbon.
6 Moisès, servent de Jahveh, i els  lls d’Israel, els colpiren; i Moisès, servent de Jahveh, donà aquella terra en possessió als rubenites, i als gadites, i a la mitja tribu de Manassès.
7 I aquests són els reis de la terra que Josuè i els  lls d’Israel colpiren a l’altra banda del Jordà, a l’oest, des de Baal-Gad, a la vall del Líban,  ns a la muntanya d’Halac, que puja cap a Seïr; i Josuè la donà en propietat a les tribus d’Israel, segons les seves divisions; 8alaSerralada,ialaXefelà,ia l’Arabà, i als Vessants, i al Desert i al Nègueb: l’hittita, l’amorreu, i el cananeu, el perizita, l’hivita, i el jebuseu.
9 El rei de Jericó, un; el rei d’Ai, que és vora Betel, un;
10 el rei de Jerusalem, un; el rei d’Hebron, un;
11 el rei de Jarmut, un; el rei de Laquix, un;
12 el rei d’Eglon, un; el rei de Guèzer, un;
13 el rei de Debir, un; el rei de Guèder, un;
14 el rei d’Hormà, un; el rei d’Arad, un; 15 el rei de Libnà, un; el rei d’Adul·lam, un;
16 el rei de Maquedà, un; el rei de Betel, un;
17 el rei de Tapúah, un; el rei d’Héfer, un;
18 el rei d’Afec, un; el rei de Saron, un; 19 el rei de Madon, un; el rei d’Hassor, un;
20 el rei de Ximron-Meron, un; el rei d’Acxaf, un;
21 el rei de Tanac, un; el rei de Meguidó, un;
22 el rei de Quèdeix, un; el rei de Jocneam del Carmel, un;
12
colpir, i van posseir llur terra a l’altra banda del Jordà, al llevant del sol, des del torrent d’Arnon  ns a la muntanya de l’Hermon, i tot l’est de l’Arabà.
2 Sehon, rei dels amorreus, que habitava a Heixbon, governava des d’Aroer,queésalavoradeltorrent d’Arnon, i des del mig del torrent, i la meitat de Galaad, i  ns al tor- rent de Jaboc, la frontera dels  lls d’Ammon; 3idesdel’Arabà nsalmarde Quinnèret, a l’est, i  ns al Mar de l’Arabà, el Mar de la Sal, a l’est, pel camí de Betaieiximot, i al sud, al peu dels vessants del Pisgà.
4 I el territori d’Og, rei de Basan, del romanent dels rafaïtes, que habitava a Aixtarot i a Edreí,
5 i governava a la muntanya de l’Hermon, i a Salcà, i a tot Basan,
I aquests són els reis de la
terra que els  lls d’Israel van
11:20 Dt 20:16-17 11:23 Nm 34:2 12:6 Nm 32:29-33
263


   269   270   271   272   273