Page 276 - Biblia Català TBS
P. 276

Josuè 16, 17
Jericó, a l’est, pel desert que pujava des de Jericó a la muntanya de Betel; 2isortiadeBetel nsaLuz,i passava pel territori dels arquites, a Atarot;
3 i baixava cap al mar ns al terme dels ja etites, ns al terme de Bethoron de Baix, i ns a Guèzer, i sortia al mar.
4 I els lls de Josep, Manassès i Efraïm, van rebre la seva herència.
5 I el terme dels lls d’Efraïm, se- gons les seves famílies, fou aquest: el terme de la seva herència a l’est s’es- tenia d’Atrot-Adar ns a Bethoron de Dalt;
6 i el terme sortia al mar, amb Micmetat al nord, i el terme girava cap a l’est ns a Taanat-Siló, i passa- va a l’est ns a Janóah;
7 i baixava des de Janóah a Atarot i Naarà, ns a trobar Jericó, i sortia al Jordà.
8 Des de Tapúah, el terme anava cap al mar ns al torrent de Canà, i sortia al mar. Aquesta fou l’heretat de la tribu dels lls d’Efraïm, segons les seves famílies.
9 I les ciutats separades dels lls d’Efraïm eren enmig de l’heretat dels lls de Manassès, totes les ciutats amb llurs viles.
10 Però no van desposseir el cana- neu que habitava a Guèzer, i el ca- naneu habita enmig d’Efraïm ns al dia d’avui, i esdevingué un servent sota tribut.
el, i per als lls de Xèquem, i per als lls d’Héfer, i per als lls de Xemidà; aquests foren els lls mascles de Manassès, ll de Josep, segons llurs famílies.
3 Però Selofhad, ll d’Héfer, ll de Galaad, ll de Maquir, ll de Manassès, no tingué lls sinó lles; i aquests foren els noms de les seves lles: Mahlà i Noà, Hoglà, Milcà i Tirsà.
4 I es presentaren davant d’Eleazar, el sacerdot, i davant de Josuè, ll de Nun, i davant dels prínceps, dient: Jahveh va manar Moisès de donar-nos una heretat enmig dels nostres germans. I ell els va donar, per manament de Jahveh, una here- tat enmig dels germans del seu pare. 5 I tocaren deu parts a Manassès, a part de la terra de Galaad i Basan, que era a l’altra banda del Jordà;
6 perquè les lles de Manassès rebe- ren una herència enmig dels seus lls, i la terra de Galaad fou per als altres lls de Manassès.
7 I el terme de Manassès anava des d’Aixer a Micmetat, enfront de Siquem, i el terme continuava per la dreta ns a Jaixib-Entapúah.
8 Per a Manassès fou la terra de Tapúah, però la ciutat de Tapúah, al terme de Manassès, fou per als lls d’Efraïm.
9 I el terme baixava cap al torrent de Canà, al sud del torrent. Aquestes ciutats d’Efraïm eren enmig de les ciutats de Manassès, i el terme de Manassès començava al nord del torrent, i sortia al mar.
17
primogènit de Josep. Per a Maquir, primogènit de Manassès, pare de Galaad, que era un home de guerra, foren Galaad i Basan.
2 I l’altra sort fou per als restants lls de Manassès, segons les seves famílies: per als lls d’Abièzer, i per als lls d’Hélec, i per als lls d’Asri-
17:4 Nm 27:6-7 268
I aquesta fou la sort per a la
tribu de Manassès, que era el
El sud fou per a Efraïm, i el nord
10
fou per a Manassès, i el mar fou el
seu límit; i al nord es trobaven amb Aser, i a l’est amb Issacar.
11 I Manassès tenia dins Issacar i Aser: Betxean i les seves viles, i Ibleam i les seves viles, i expulsa- ren els habitants de Dor i les seves viles, i els habitants d’Endor i les


   274   275   276   277   278