Page 281 - Biblia Català TBS
P. 281

5 i la resta dels lls de Quehat ob- tingueren per sorteig deu ciutats de les famílies de la tribu d’Efraïm, i de la tribu de Dan, i de la mitja tribu de Manassès.
6 I els lls de Guerxon obtingueren per sorteig tretze ciutats a Basan de les famílies de la tribu d’Issacar, i de la tribu d’Aser, i de la tribu de Neftalí, i de la mitja tribu de Manassès.
7 Els lls de Merarí, segons les seves famílies, obtingueren dotze ciutats de la tribu de Rubèn, i de la tribu de Gad, i de la tribu de Zabuló. 8 I els lls d’Israel donaren per sor- teig als levites aquestes ciutats amb llurs terres comunals, com Jahveh havia manat per mitjà de Moisès.
9 I donaren de la tribu dels lls de Judà, i de la tribu dels lls de Simeó, aquestes ciutats que foren anomena- des pel nom;
10 i foren per als lls d’Aaron, que eren de les famílies dels quehatites, dels lls de Leví; perquè la primera sort fou per a ells.
11 I els donaren Quiriat-Arbà, pare d’Anac, que és Hebron, a la munta- nya de Judà, amb les terres comu- nals del seu voltant;
12 però el camp d’aquesta ciutat i les seves viles ho donaren a Caleb, ll de Jefunnè, com a propietat d’ell.
13 I donaren als lls del sacer- dot Aaron la ciutat de refugi per a l’homicida, Hebron amb les seves terres comunals; i Libnà amb les seves terres comunals,
14 i Jatir amb les seves terres comu- nals, i Eixtemoa amb les seves terres comunals,
15 i Holon amb les seves terres co- munals, i Debir amb les seves terres comunals,
16 i Ain amb les seves terres comu- nals, i Jutà amb les seves terres comu- nals, Betxèmeix amb les seves terres
21:18 Jr 1:1
Josuè 21
comunals: nou ciutats d’aquestes dues tribus.
17 I de la tribu de Benjamí: Gabaon amb les seves terres comunals, Gueba amb les seves terres comunals,
18 Anatot amb les seves terres co- munals, i Almon amb les seves terres comunals: quatre ciutats.
19 Totes les ciutats dels lls d’Aaron, els sacerdots, foren tretze ciutats amb les seves terres comunals.
20 I les famílies dels lls de Quehat, la resta dels levites lls de Quehat, obtingueren per sorteig les ciutats de la tribu d’Efraïm;
21 i els donaren la ciutat de refugi per a l’homicida, Siquem amb les seves terres comunals, a la munta- nya d’Efraïm; i Guèzer amb les seves terres comunals,
22 i Quibsaim amb les seves terres comunals, i Bethoron amb les seves terres comunals: quatre ciutats.
23 I de la tribu de Dan: Eltequé amb les seves terres comunals, Guibeton amb les seves terres comunals,
24 Aialon amb les seves terres co- munals, Gat-Rimmon amb les seves terres comunals: quatre ciutats.
25 I de la mitja tribu de Manassès: Tanac amb les seves terres comu- nals, i Gat-Rimmon amb les seves terres comunals: dues ciutats.
26 Totes les ciutats dels restants de les famílies dels lls de Quehat, foren deu, amb llurs terres comu- nals.
27 I als lls de Guerxon, de les famí- lies dels levites, donaren de la mitja tribu de Manassès, la ciutat de refugi per a l’homicida, Golan, a Basan, amb les seves terres comunals; i Beeixterà amb les seves terres comu- nals: dues ciutats.
28 I de la tribu d’Issacar: Quixion amb les seves terres comunals, Daberat amb les seves terres comu- nals,
273


   279   280   281   282   283