Page 282 - Biblia Català TBS
P. 282

Josuè 21, 22
29 Jarmut amb les seves terres co- munals, Engannim amb les seves terres comunals: quatre ciutats.
30 I de la tribu d’Aser: Mixal amb les seves terres comunals, i Abdon amb les seves terres comunals,
31 Helcat amb les seves terres co- munals, i Rehob amb les seves terres comunals: quatre ciutats.
32 I de la tribu de Neftalí: la ciutat de refugi per a l’homicida, Quèdeix, a Galilea, amb les seves terres comu- nals; i Hammot-Dor amb les seves terres comunals, i Cartan amb les seves terres comunals: tres ciutats.
33 Totes les ciutats dels guerxonites, segons les seves famílies, foren tretze ciutats amb llurs terres comunals.
34 I les famílies dels  lls de Merarí, la resta dels levites, obtingueren de la tribu de Zabuló: Jocneam amb les seves terres comunals, i Cartà amb les seves terres comunals,
35 Dimnà amb les seves terres co- munals, Nahalol amb les seves terres comunals: quatre ciutats.
36 I de la tribu de Rubèn: Bèsser amb les seves terres comunals, i Jahas amb les seves terres comu- nals,
37 Quedemot amb les seves terres comunals, i Mefàat amb les seves terres comunals: quatre ciutats.
38 I de la tribu de Gad: la ciutat de refugi per a l’homicida, Ramot, a Galaad, amb les seves terres co- munals; i Mahanaim amb les seves terres comunals,
39 Heixbon amb les seves terres comunals, Jazer amb les seves terres comunals: quatre ciutats en total.
40 Totes les ciutats dels  lls de Merarí, segons les seves famílies, la resta de les famílies dels levites, segons la seva sort, foren dotze ciu- tats.
41 Totes les ciutats dels levites enmig de la possessió dels  lls
21:45 1Re 8:56 22:2 Nm 32:20 274
d’Israel, foren quaranta-vuit ciutats amb llurs terres comunals.
42 Cada una d’aquestes ciutats com- prenia la ciutat amb les seves terres comunals al seu voltant; era igual per a totes aquestes ciutats.
43 I Jahveh donà a Israel tota la terra que havia jurat de donar als seus pares; i la van posseir, i hi van habitar.
44 I Jahveh els donà repòs al vol- tant, d’acord amb tot el que havia jurat als seus pares; i ni un de tots llurs enemics es mantingué dret da- vant d’ells: Jahveh lliurà en llur mà tots llurs enemics.
45 No fallà cap paraula de les bones paraules que Jahveh parlà a la casa d’Israel: tot s’acomplí.
2 i els digué: Vosaltres heu guar- dat tot allò que Moisès, servent de Jahveh, us manà, i heu obeït la meva veu en tot allò que us he manat;
3 no heu deixat els vostres germans aquests molts dies  ns al dia d’avui, i heu guardat l’encàrrec, el mana- ment de Jahveh, el vostre Déu.
4 I ara, Jahveh, el vostre Déu, ha donat repòs als vostres germans, com els va prometre; ara, doncs, torneu-vos-en i aneu a les vos- tres tendes, a la terra de la vostra possessió que Moisès, servent de Jahveh, us donà a l’altra banda del Jordà.
5 Només tingueu molt de compte de complir el manament i la llei que Moisès, servent de Jahveh, us va manar: d’estimar Jahveh, el vostre Déu, i de caminar en tots els seus camins, i de guardar els seus ma- naments, i adherir-vos a ell, i de servir-lo amb tot el vostre cor i amb tota la vostra ànima.
22
Llavors Josuè cridà els rube-
nites, i els gadites, i la mitja tribu de Manassès,


   280   281   282   283   284