Page 283 - Biblia Català TBS
P. 283

6 I Josuè els beneí, i els acomiadà; i ells se n’anaren a les seves tendes.
7 I Moisès havia donat l’heretat a la mitja tribu de Manassès a Basan; i a l’altra meitat, Josuè els la donà entre els seus germans a l’altra banda del Jordà, a l’oest. I també, quan Josuè els envià a les seves tendes, llavors els beneí,
8 i els parlà, dient: Torneu a les vostres tendes amb moltes riqueses, i amb molt bestiar, amb plata, i amb or, i amb bronze, i amb ferro, i amb molta roba: repartiu el botí dels vostres enemics amb els vostres germans.
9 I els lls de Rubèn, i els lls de Gad, i la mitja tribu de Manassès se’n tornaren i s’allunyaren dels lls d’Israel, des de Siló, que és a la terra de Canaan, per anar a la terra de Galaad, a la terra de la seva posses- sió, que ells havien posseït, segons el manament de Jahveh, per boca de Moisès.
10 I arribaren al territori del Jordà que era a la terra de Canaan, i els lls de Rubèn, i els lls de Gad, i la mitja tribu de Manassès edi caren allà un altar vora el Jordà, un altar de grans dimensions.
11 I els lls d’Israel escoltaren dir: Heus aquí, els lls de Rubèn i els lls de Gad i la mitja tribu de Manassès han edi cat un altar enfront de la terra de Canaan, al territori del Jordà, al gual dels lls d’Israel.
12 I els lls d’Israel ho escoltaren, i tota la congregació dels lls d’Israel es reuniren a Siló, per pujar a fer guerra contra ells.
13 I els lls d’Israel van enviar Pinhàs, ll del sacerdot Eleazar, als lls de Rubèn, i als lls de Gad, i a la mitja tribu de Manassès, que eren a la terra de Galaad,
22:11 Dt 13:12-14 22:20 Js 7:1, 5
Josuè 22
14 i deu prínceps amb ell, un prín- cep per cada casa pairal de totes les tribus d’Israel, i cada un d’ells era cap de la casa dels seus pares, dels clans d’Israel.
15 I vingueren als lls de Rubèn i als lls de Gad i a la mitja tribu de Manassès, a la terra de Galaad, i parlaren amb ells, dient:
16 Així diu tota la congregació de Jahveh: Què és aquesta in deli- tat que heu comès contra el Déu d’Israel, per apartar-vos avui de seguir Jahveh, per edi car-vos un altar, per rebel·lar-vos avui contra Jahveh?
17 ¿És poca cosa per a nosaltres la iniquitat de Peor, de la qual encara no n’estem netejats ns al dia d’avui, i la plaga que hi hagué en la congre- gació de Jahveh?
18 I us aparteu avui de seguir Jahveh. Si esdevé que avui us rebel·leu contra Jahveh, llavors demà ell s’aïrarà contra tota la congregació d’Israel.
19 Però, tanmateix, si considereu la terra de la vostra heretat impura, passeu-vos a la terra que és posses- sió de Jahveh, on hi ha el tabernacle de Jahveh i tingueu la vostra here- tat enmig nostre, i no us rebel·leu contra Jahveh ni us rebel·leu contra nosaltres edi cant-vos un altar, a part de l’altar de Jahveh, el nostre Déu.
20 ¿No va cometre Acan, ll de Zèrah, una in delitat en allò con- sagrat a l’extermini, i vingué la ira sobre tota la congregació d’Israel? I aquell home no fou l’únic a morir en la seva iniquitat.
21 I els lls de Rubèn, i els lls de Gad, i la mitja tribu de Manassès van respondre, i van dir als caps dels milers d’Israel:
22 El Déu dels déus, Jahveh! El Déu dels déus és Jahveh! Ell ho sap, i Israel ho ha de saber: si ha estat
275


   281   282   283   284   285