Page 284 - Biblia Català TBS
P. 284

Josuè 22, 23
per rebel·lió, si per in delitat contra Jahveh. No ens salvis aquest dia!
23 Si ens hem edi cat un altar per apartar-nos de Jahveh, o per fer-hi pujar l’holocaust i el present i les ofrenes de pau: que Jahveh mateix ens en demani comptes.
24 I, certament, ho hem fet per temor d’això, dient: El dia de demà els vostres lls parlaran als nostres lls, dient: Què teniu a veure vosal- tres amb Jahveh, el Déu d’Israel?
25 Perquè Jahveh ha posat una fron- tera, el Jordà, entre nosaltres i vosal- tres, lls de Rubèn i lls de Gad; no teniu part en Jahveh. I els vostres lls faran que els nostres lls deixin de témer Jahveh.
26 I vam dir: Fem construir, doncs, un altar per a nosaltres, no pas per a l’holocaust ni per al sacri ci,
27 sinó com a testimoni entre nosal- tres i vosaltres, i entre les nostres generacions després de nosaltres, per servir Jahveh en la seva presència amb els nostres holocaustos, i amb els nostres sacri cis, i amb les nos- tres ofrenes de pau; i que els vostres lls no diguin en el futur als nostres lls: No teniu part en Jahveh.
28 I vam dir: Si s’esdevé que ens ho diuen a nosaltres, o a les nostres ge- neracions futures, llavors els direm: Mireu la còpia de l’altar de Jahveh que els nostres pares van fer, no pas per a l’holocaust ni per al sacri ci, sinó com un testimoni entre nosal- tres i vosaltres.
29 Lluny de nosaltres de rebel·lar-nos contra Jahveh, i d’apartar-nos avui de darrere Jahveh edi cant un altar per a l’holocaust, per al present, i per al sacri ci, a part de l’altar de Jahveh, el nostre Déu, que hi ha davant del seu tabernacle.
30 I Pinhàs, el sacerdot, i els prín- ceps de la congregació, i els caps dels milers d’Israel que eren amb ell,
escoltaren les paraules que els lls de Rubèn i els lls de Gad i els lls de Manassès parlaren, i els semblà bé als seus ulls.
31 I Pinhàs, ll del sacerdot Eleazar, digué als lls de Rubèn i als lls de Gad i als lls de Manassès: Avui hem sabut que Jahveh és enmig nostre, perquè no heu comès aquesta in - delitat contra Jahveh: aleshores, heu alliberat els lls d’Israel de la mà de Jahveh.
32 I Pinhàs, ll del sacerdot Eleazar, i els prínceps, se’n tornaren dels lls de Rubèn i dels lls de Gad, de la terra de Galaad cap a la terra de Canaan, als lls d’Israel, i els torna- ren la resposta.
33 I això semblà bé als ulls dels lls d’Israel, i els lls d’Israel beneïren Déu; i no parlaren més de pujar a fer guerra contra ells, per destruir la terra on habitaven els lls de Rubèn i els lls de Gad.
34 I els lls de Rubèn i els lls de Gad anomenaren l’altar Ed: perquè és un testimoni entre nosaltres que Jahveh és Déu.
23
276
I s’esdevingué, molt de temps
després que Jahveh hagués donat repòs a Israel de tots els seus enemics del voltant –i Josuè s’havia fet vell, havia arribat a la  dels dies–, 2 que Josuè cridà tot Israel, els seus ancians i els seus caps i els seus jut- ges i els seus funcionaris, i els digué: M’he fet vell, he arribat a la  dels dies,
3 i vosaltres heu vist tot el que Jahveh, el vostre Déu, ha fet a totes aquestes nacions a causa vostra: per- què Jahveh, el vostre Déu, ell ha lluitat per vosaltres.
4 Mireu, us he repartit a la sort aquestes nacions que resten, com a heretat per a les vostres tribus, i totes les nacions que jo he exterminat, des del Jordà ns al Mar Gran, vers ponent.


   282   283   284   285   286