Page 285 - Biblia Català TBS
P. 285

5 I Jahveh, el vostre Déu, ell les expulsarà del vostre davant, i les des- posseirà de davant vostre; i vosaltres posseireu llur terra, com Jahveh, el vostre Déu, us va prometre.
6 Esforceu-vos molt, doncs, a guar- dar i a fer tot el que està escrit en el llibre de la Llei de Moisès, per no apartar-vos ni a la dreta ni a l’esquerra,
7 a   que no entreu entre aquestes nacions, aquestes que resten amb vosaltres; i no fareu menció del nom dels seus déus, i no jurareu per ells, i no els servireu, i no us inclinareu a ells;
8 sinó que us adherireu a Jahveh, el vostre Déu, tal com heu fet  ns al dia d’avui.
9 I Jahveh ha desposseït de davant vostre nacions grans i poderoses; i vosaltres: ningú no s’ha pogut man- tenir dret davant vostre  ns al dia d’avui.
10 Un sol home de vosaltres en perseguirà un miler, perquè Jahveh, el vostre Déu, ell és el qui lluita per vosaltres, com ell us va prometre.
11 I guardareu molt les vostres àni- mes per estimar Jahveh, el vostre Déu.
12 Però si us desvieu, i us adheriu al romanent d’aquestes nacions, aques- tes que resten amb vosaltres, i us emparenteu amb elles, i entreu a elles, i elles a vosaltres,
13 sapigueu del cert que Jahveh, el vostre Déu, no continuarà despos- seint aquestes nacions de davant vostre, i us seran un llaç i una trampa i un  agell als vostres cos- tats, i punxes als vostres ulls  ns que desapareixereu d’aquesta bona terra que Jahveh, el vostre Déu, us ha donat.
14 I, heus aquí, avui me’n vaig pel camí de tota la terra; reconeixeu, doncs, amb tot el vostre cor i amb
Josuè 23, 24
tota la vostra ànima, que no ha fa- llat ni un sol mot de totes les coses bones que Jahveh, el vostre Déu, ha parlat concernent vosaltres: tot ha vingut sobre vosaltres, no n’ha fallat ni un sol mot.
15 I s’esdevindrà que, igual com us ha vingut tot el bo que Jahveh, el vostre Déu, us va prometre, també Jahveh us portarà tot el dolent  ns que us destrueixi d’aquesta bona terra que Jahveh, el vostre Déu, us ha donat.
16 Quan transgrediu el pacte de Jahveh, el vostre Déu, que ell us ha manat, i aneu i serviu altres déus, i us inclineu a ells: llavors la ira de Jahveh s’encendrà contra vosaltres, i desapareixereu ràpida- ment d’aquesta bona terra que us ha donat.
24
23:6 Dt 5:32 23:13 Jt 2:2, 3 23:34 “testimoni” en hebreu “ed” 24:3 Gn 12:1 24:5 Ex 7:1-12:51 24:6 Ex 14
I Josuè reuní totes les tribus
d’Israel a Siquem, i cridà els ancians d’Israel, i els seus caps, i els seus jutges, i els seus o cials; i es presentaren davant de Déu.
2 I Josuè digué a tot el poble: Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Els vos- tres pares –Taré, pare d’Abraham i pare de Nacor– habitaren des d’antic a l’altra banda del riu, i servien altres déus;
3 i jo vaig prendre el vostre pare Abraham de l’altra banda del riu, i el vaig fer anar per tota la terra de Canaan, i vaig multiplicar la seva descendència, i li vaig donar Isaac.
4 I a Isaac li vaig donar Jacob i Esaú; i vaig donar a Esaú la regió muntanyosa de Seïr per ocupar-la; i Jacob i els seus  lls baixaren a Egipte.
5 I vaig enviar Moisès i Aaron, i vaig assotar Egipte, segons el que vaig fer enmig d’ells, i després us en vaig fer sortir.
6 I vaig fer sortir els vostres pares d’Egipte, i vau arribar  ns al mar; i
277


   283   284   285   286   287