Page 286 - Biblia Català TBS
P. 286

Josuè 24
els egipcis van perseguir els vostres pares amb carros i amb cavallers,  ns al Mar Roig;
7 i cridaren auxili a Jahveh, i posà tenebra espessa entre vosaltres i els egipcis, i féu caure el mar sobre ells, i els cobrí. I els vostres ulls veieren el que vaig fer a Egipte; i vau habitar molt de temps al desert.
8 I us vaig fer entrar a la terra dels amorreus, que habitaven a l’altra banda del Jordà, i lluitaren contra vosaltres, però jo els vaig lliurar a la vostra mà, i vau posseir llur terra, i els vaig destruir de davant vostre.
9 I Balac,  ll de Sipor, rei de Moab, es va aixecar i va lluitar contra Israel, i va enviar a cridar Balaam,  ll de Beor, per maleir-vos;
10 però no vaig voler escoltar Balaam, i ell us beneí repetidament, i jo us vaig alliberar de la seva mà. 11 I vau passar el Jordà, i vau arri- bar a Jericó, i els ciutadans de Jericó, els amorreus i els perizites i els ca- naneus i els hittites i els guirgaixites, els hivites i els jebuseus, lluitaren contra vosaltres, i jo els vaig lliurar a la vostra mà.
12 I vaig enviar la vespa davant vos- tre que els va expulsar de la vostra presència, dos reis dels amorreus: no pas amb la teva espasa ni amb el teu arc.
13 I us he donat una terra per la qual no vau treballar, i ciutats que no vau construir, i on habiteu: mengeu de vinyes i d’oliverars que vosaltres no vau plantar.
14 Ara, doncs, temeu Jahveh i serviu-lo amb integritat i amb veri- tat: i llanceu els déus que els vostres pares serviren a l’altra banda del riu i a Egipte, i serviu Jahveh.
15 I si us sembla malament de servir Jahveh, trieu-vos avui a qui servi- reu: si els déus que els vostres pares van servir quan eren a l’altra banda del riu, o els déus dels amorreus en
la terra dels quals habiteu: però jo i casa meva servirem Jahveh.
16 I el poble va respondre i digué: Lluny de nosaltres de deixar Jahveh per servir altres déus;
17 perquè Jahveh, el nostre Déu, ell és el qui ens va fer pujar, a nosal- tres i als nostres pares, de la terra d’Egipte, de la casa de servitud, i qui ha fet davant dels nostres ulls aquests grans senyals, i ens ha guar- dat en tot el camí per on hem anat, i enmig de tots els pobles entre els quals hem passat;
18 i Jahveh ha expulsat de davant nostre tots els pobles, i els amor- reus que habitaven aquesta terra: per això nosaltres també servirem Jahveh, perquè ell és el nostre Déu.
19 I Josuè digué al poble: Vosaltres no podeu servir Jahveh, perquè ell és un Déu sant, ell és un Déu gelós; no suportarà les vostres trans- gressions ni els vostres pecats.
20 Si abandoneu Jahveh i serviu els déus estrangers, llavors s’hi tornarà i us farà mal i us consumirà, després d’haver-vos fet bé.
21 I el poble va dir a Josuè: No, sinó que servirem Jahveh.
22 I Josuè digué al poble: Sou tes- timonis contra vosaltres mateixos, que us heu triat Jahveh per servir-lo. I ells respongueren: En som testimo- nis!
23 Ara, doncs, llanceu els déus estrangers que hi ha enmig vostre, iinclineuelvostrecoraJahveh,el Déu d’Israel.
24 I el poble va dir a Josuè: Servirem Jahveh, el nostre Déu, i obeirem la seva veu.
25 I Josuè féu un pacte amb el poble aquell dia, i li donà un estatut i una ordenança a Siquem.
26 I Josuè va escriure aquestes pa- raules al Llibre de la Llei de Déu. I
24:9 Nm 22:5 24:15 Rt 1:15, 16; 1Re 18:21 24:19 Lv 19:2; Ex 20:5 278


   284   285   286   287   288