Page 287 - Biblia Català TBS
P. 287

va prendre una pedra gran, i la va aixecar allà sota el terebint que hi havia al santuari de Jahveh.
27 I Josuè va dir a tot el poble: Heus aquí, aquesta pedra serà un testimoni contra nosaltres, perquè ha escoltat totes les paraules de Jahveh que ens ha parlat; i serà un testimoni contra vosaltres, no sigui que vulgueu enganyar el vostre Déu.
28 I Josuè acomiadà el poble, cadas- cú se n’anà a la seva heretat.
29 I s’esdevingué, després d’aques- tes coses, que Josuè,  ll de Nun, servent de Jahveh, va morir quan tenia cent deu anys;
30 i el sepultaren al territori de la seva heretat, a Timnat-Sèrah, que és
24:32 Gn 50:25; Ex 13:19; Jn 4:5
Josuè 24
a la muntanya d’Efraïm, al nord de la muntanya de Gàaix.
31 I Israel va servir Jahveh tots els dies de Josuè, i tots els dies dels ancians que van sobreviure Josuè, i que coneixien tota l’obra que Jahveh havia fet a favor d’Israel.
32 I els ossos de Josep, que els  lls d’Israelvanpujard’Egipte,elsenter- raren a Siquem, a la porció del camp que Jacob havia comprat dels  lls d’Hamor, pare de Siquem, per cent quessitàs; i fou una heretat dels  lls de Josep.
33 I Eleazar,  ll d’Aaron, va morir, i el van enterrar a Guibat, del seu  ll Pinhàs, que li havia estat donat a la muntanya d’Efraïm.
279


   285   286   287   288   289