Page 288 - Biblia Català TBS
P. 288

1I s’esdevingué, després de la mort de Josuè, que els  lls d’Israel con- sultaren Jahveh, dient: ¿Qui pujarà
el primer per nosaltres contra els cananeus, per lluitar contra ells?
2 I Jahveh respongué: Judà pujarà primer; heus aquí, he lliurat la terra a la seva mà.
3 I Judà digué al seu germà Simeó: Puja amb mi a la meva part, i lluita- rem contra els cananeus; i jo aniré amb tu a la teva part. I Simeó pujà amb ell.
4 I Judà pujà, i Jahveh lliurà els cananeus i els perizites a la seva mà, i a Bèzec mataren deu mil homes.
5 I trobaren Adoní-Bèzec a Bèzec, i lluitaren contra ell, i colpiren els cananeus i els perizites.
6 I Adoní-Bèzec fugí, i el persegui- ren, i el van agafar, i li tallaren els dits grossos de la mà i dels peus.
7 I Adoní-Bèzec digué: Setanta reis, amb els dits grossos de la mà i dels peus tallats, collien les engrunes sota la meva taula: com jo havia fet, així m’ha retribuït Déu. I el portaren a Jerusalem, i va morir allà.
8 I els  lls de Judà lluitaren contra Jerusalem, i la capturaren, i la colpi- ren a tall d’espasa, i calaren foc a la ciutat.
9 I després, els  lls de Judà baixa- ren, i lluitaren contra els cananeus que habitaven a la Serralada, i al Nègueb, i a la Xefelà.
10 I Judà anà contra els cananeus que habitaven a Hebron –i el nom d’Hebron abans era Quiriat-Arbà–, i colpiren Xeixai i Ahiman i Talmai.
11 I anà des d’allà contra els habi- tants de Debir –i el nom de Debir abans era Quiriat-Séfer.
12 I Caleb digué: Al qui ataqui Quiriat-Séfer i la conquereixi, li do- naré per muller la meva  lla Acsà. 13 I Otniel,  ll de Quenaz, germà petit de Caleb, la va conquerir; i li donà la seva  lla Acsà per muller.
14 I s’esdevingué, quan marxava, que ella el persuadí perquè demanés un camp al seu pare. I ella baixà de l’ase, i Caleb li digué: Què vols?
15 I ella li digué: Dóna’m una bene- dicció; com que em vas donar la terra al Nègueb, dona’m també fonts d’aigua. I Caleb li donà les fonts de dalt i les fonts de baix.
16 I els  lls de Jetró, el quenita, sogre de Moisès, pujaren de la ciutat de les Palmeres amb els  lls de Judà al desert de Judà, que és al sud d’Arad, i anaren a habitar amb el poble.
17 I Judà va anar amb el seu germà Simeó, i ells colpiren els cananeus que habitaven a Sefat, i els extermi- naren; i van anomenar el nom de la ciutat Hormà.
18 I Judà va capturar Gaza amb el seu terme, i Ascaló amb el seu terme, i Ecron amb el seu terme.
19 I Jahveh era amb Judà, i con- querí la Serralada, però no va poder conquerir els habitants de la vall, perquè tenien carros de ferro.
20 I donaren Hebron a Caleb, com Moisès havia dit: i ell desposseí d’allà els tres  lls d’Anac.
21 I els  lls de Benjamí no van des- posseir els jebuseus que habitaven
El llibre dels Jutges
1:1 Js 24:29 1:12 Js 15:16, 17 1:18 vol dir: extermini 1:21 2Sa 5:6 280


   286   287   288   289   290