Page 29 - Biblia Català TBS
P. 29

16 I digué a Sara: Mira, he donat mil peces de plata al teu germà. Heus aquí, això et serà com un vel als ulls de tots els qui són amb tu, i seràs vindicada davant de tothom.
17 I Abraham pregà a Déu, i Déu guarí Abimèlec, i la seva muller i les seves criades, i van infantar.
18 Perquè Jahveh havia tancat com- pletament tota matriu de la casa d’Abimèlec per causa de Sara, la muller d’Abraham.
21
Gènesi 20, 21
causa del noi i per causa de la teva esclava. En tot el que t’ha dit Sara, escolta la seva veu, perquè en Isaac serà cridada la teva llavor.
13 I del ll de l’esclava també en faré una nació, perquè és de la teva llavor.
14 I Abraham es llevà de matí, pren- gué pa i un bot d’aigua i ho donà a Agar, ho posà damunt l’espatlla d’ella, i li donà el nen i l’acomiadà. I ella se’n va anar, i vagava pel desert de Beerxeba.
15 I l’aigua del bot s’acabà, i llançà el nen sota un dels arbustos,
I Jahveh visità Sara, tal com
havia dit, i Jahveh féu amb Sara segons el que havia dit.
2 I Sara va concebre, i va infantar un ll a Abraham en la vellesa d’ell, al temps que Déu li havia dit.
3 I Abraham anomenà amb el nom d’Isaac el ll que li havia nascut, que Sara li havia infantat.
4 I Abraham circumcidà el seu ll Isaac, quan tenia vuit dies, tal com Déu li havia manat.
5 I Abraham tenia cent anys quan li nasqué el seu ll Isaac.
6 I Sara digué: Déu m’ha fet riure, tothom qui ho escolti riurà amb mi. 7 I ella digué: Qui hauria dit a Abraham que Sara alletaria lls! Perquè li he infantat un ll en la seva vellesa.
8 I el nen va créixer i fou deslletat, i Abraham féu una gran festa el dia que Isaac fou deslletat.
i se n’anà i s’assegué enfront, a
9 I Sara veié que el ll que Agar l’egípcia havia infantat a Abraham se’n burlava,
10 i digué a Abraham: Fes fora aquesta esclava i el seu ll, perquè el ll d’aquesta esclava no serà hereu amb el meu ll Isaac.
11 I la cosa semblà malament als ulls d’Abraham per causa del seu ll. 12 I Déu digué a Abraham: Que no sembli malament als teus ulls per
21:2 He 11:11 21:3 Isaac vol dir: “El que riu” 21:12 Rm 9:7, 8; He 11:18
22 I s’esdevingué en aquell temps, que Abimèlec i Picol, comandant del seu exèrcit, parlaren a Abraham dient: Déu és amb tu en tot el que fas; 23 ara doncs, jura’m aquí per Déu que no m’enganyaràs, ni a mi, ni al meu descendent, ni a la meva posteritat, sinó que segons la ben- volença amb què t’he tractat em tractaràs a mi i a la terra on has sojornat.
21:9 Ga 4:29 21:10 Ga 4:30
16
la distància d’un tret d’arc, perquè deia: No vull veure la mort del nen. I s’estava asseguda enfront, i ella aixecà la veu i plorà.
17 I Déu escoltà la veu del noi, i l’àngel de Déu cridà Agar des dels cels, i li digué: Què et passa, Agar? No tinguis por, perquè Déu ha escol- tat la veu del noi, allà on és.
18 Aixeca’t, alça el noi i agafa’l amb la teva mà, perquè en faré una gran nació.
19 I Déu va obrir els ulls d’ella, i veié un pou d’aigua; i anà i omplí el bot d’aigua, i donà de beure al noi. 20 I Déu era amb el noi, i va créixer i habità al desert, i fou un tirador d’arc.
21 I habità al desert de Paran, i la seva mare li procurà una muller de la terra d’Egipte.
29


   27   28   29   30   31