Page 290 - Biblia Català TBS
P. 290

Jutges 2, 3
7 I el poble serví Jahveh tots els dies de Josuè, i tots els dies dels ancians que van sobreviure Josuè, els quals havien vist tota la gran obra de Jahveh, que ell havia fet a favor d’Israel.
8 I Josuè,  ll de Nun, servent de Jahveh, va morir quan tenia cent deu anys;
9 i el van sepultar en el territori de la seva heretat, a Timnat-Heres, a la muntanya d’Efraïm, al nord de la muntanya de Gàaix.
10 I també tota aquella generació fou reunida amb els seus pares, i una altra generació s’aixecà des- prés d’ells, que no havien conegut Jahveh, ni tampoc la gran obra que ell havia fet a favor d’Israel.
11 I els  lls d’Israel van fer el mal als ulls de Jahveh, i serviren els Baals. 12 I abandonaren Jahveh, el Déu de llurs pares, que els havia fet sortir de la terra d’Egipte, i anaren darrere d’altres déus, dels déus dels pobles que eren al seu voltant, i s’inclinaren a ells, i provocaren Jahveh a ira.
13 I van deixar Jahveh, i van servir Baal i Aixtarot.
14 I la ira de Jahveh es va encendre contra Israel, i els lliurarà a la mà dels saquejadors que els saquejaren, i els va vendre a la mà dels seus enemics del voltant; i ja no es van poder mantenir drets davant llurs enemics.
15 A tot arreu on sortien, la mà de Jahveh era contra ells per a mal, tal com Jahveh havia dit i com Jahveh els havia jurat; i ells estaven molt angoixats.
16 I Jahveh alçà jutges, i ells els alliberaren de la mà dels qui els saquejaven.
17 Però tampoc no escoltaren els seus jutges, sinó que fornicaren dar- rere d’altres déus, i s’inclinaren a
2:15 Lv 26:17 2:16 Ft 13:20 282
ells; s’apartaren ràpidament del camí per on havien caminat llurs pares per obeir els manaments de Jahveh; ells no ho van fer així.
18 I quan Jahveh els alçava jutges, llavors Jahveh era amb el jutge, i els alliberava de la mà dels seus enemics durant tot el temps del jutge; perquè Jahveh se’n compadia a causa dels gemecs d’ells davant dels seus opressors, i dels qui els empaitaven.
19 I succeïa, a la mort del jutge, que ells hi tornaven, i obraven més cor- rompudament que llurs pares, anant darrere d’altres déus per servir-los i per inclinar-se davant d’ells; no s’apartaven de llurs pròpies obres ni de llur camí obstinat.
20 I la ira de Jahveh es va encen- dre contra Israel, i digué: Com que aquesta nació ha transgredit el meu pacte que jo vaig manar als seus pares, i no han escoltat la meva veu, 21 jo tampoc no continuaré expulsant de davant d’ells cap de les nacions que Josuè deixà quan ell morí,
22 a   de provar Israel per mitjà d’ells, per veure si guardaran o no el camí de Jahveh, per caminar-hi, com els seus pares el van guardar. 23 I Jahveh deixà aquestes nacions, sense expulsar-les de seguit, i no les lliurà a la mà de Josuè.
3
I aquestes són les nacions que
Jahveh deixà per provar amb elles Israel, tots els d’Israel que no havien conegut totes les guerres de Canaan;
2 només per fer saber a les gene- racions dels  lls d’Israel, per ins- truir-los en la guerra, almenys a aquells que abans no l’havien cone- gut;
3 cinc principats dels  listeus, i tots els cananeus, i els sidonis, i els hivi- tes que habitaven la muntanya del Líban, des de la muntanya de Baal- Hermon  ns a l’entrada d’Hamat.


   288   289   290   291   292