Page 291 - Biblia Català TBS
P. 291

4 I foren deixats per provar Israel per mitjà d’ells, per saber si obeirien els manaments de Jahveh que ell havia manat als seus pares per mitjà de Moisès.
5 I els lls d’Israel habitaren enmig dels cananeus, els hittites i els amor- reus i els perizites i els hivites i els jebuseus;
6 i van prendre les lles d’ells per mullers, i llurs lles les van donar als lls d’ells, i serviren els déus d’ells.
7 I els lls d’Israel feren el mal als ulls de Jahveh, i oblidaren Jahveh llur Déu, i serviren els Baals i els arbres sagrats.
8 I la ira de Jahveh es va encen- dre contra Israel, i els va vendre a la mà de Cuixan-Rixataim, rei d’Aram-Naharaim; i els lls d’Israel serviren Cuixan-Rixataim vuit anys. 9 I els lls d’Israel demanaren auxili a Jahveh, i Jahveh alçà un allibera- dor per als lls d’Israel, i els alliberà: Otniel, ll de Quenaz, germà petit de Caleb.
10 I l’Esperit de Jahveh fou sobre ell, i jutjà Israel, i sortí a la batalla: i Jahveh lliurà a la seva mà Cuixan-Rixataim, rei d’Aram-Naharaim, i la seva mà prevalgué contra Cuixan-Rixataim.
11 I la terra reposà quaranta anys. I Otniel, ll de Quenaz, va morir.
12 I els lls d’Israel tornaren a fer el mal als ulls de Jahveh, i Jahveh féu prevaler Eglon, rei de Moab, contra Israel, perquè ells havien fet el mal als ulls de Jahveh.
13 I Eglon reuní amb ell els lls d’Ammon i d’Amalec, i anaren a colpir Israel, i conqueriren la ciutat de les Palmeres.
14 I els lls d’Israel serviren Eglon, rei de Moab, divuit anys.
15 I els lls d’Israel demanaren auxi- li a Jahveh, i Jahveh els alçà un
3:9 Ps 107:13
Jutges 3
alliberador: Ehud, ll de Guerà, un benjaminita, que era esquerrà; i els lls d’Israel enviaren per mitjà d’ell el tribut a Eglon, rei de Moab.
16 I Ehud es féu una espasa de dos talls, d’un colze de llarg; i se la cenyí sota el seu mantell, sobre la seva cuixa dreta;
17 i dugué el tribut a Eglon, rei de Moab; i Eglon era un home molt gras. 18 I s’esdevingué, quan acabà de presentar el tribut, que acomiadà la gent que portava el tribut.
19 Però ell mateix tornà enrere des de les escultures que hi havia a Guilgal, i digué: Tinc un secret per a tu, oh rei. I Eglon digué: Calla! I sortiren del seu davant tots els que eren amb ell.
20 IEhudanàaell;iellseiaala seva cambra fresca que tenia per a ell sol. I Ehud digué: Tinc una parau- la de Déu per a tu. I el rei s’aixecà del tron;
21 i Ehud va estendre la seva mà esquerra, i tragué l’espasa de la seva cuixa dreta, i el colpí al ventre;
22 i el puny de l’espasa també entrà darrere la fulla, i el greix es va tan- car sobre la fulla, perquè no tragué l’espasa del seu ventre, i sortí pel darrere;
23 i Ehud sortí al pòrtic, i tancà les portes de la cambra darrere d’ell, i hi passà el forrellat.
24 I quan sortí, llavors vingueren els seus servents, i miraren, i heus aquí, les portes de la cambra estaven tancades amb forrellat, i digueren: Segurament fa les seves necessitats a la cambra fresca.
25 I s’esperaren ns que els va sem- blar estrany; i, heus aquí, com que no obria la porta de la cambra, llavors agafaren la clau i obriren; i, heus aquí, el seu senyor caigut a terra, mort.
26 I Ehud s’escapà mentre s’entre- tenien; i passà per les escultures, i s’escapà a Seïrà.
283


   289   290   291   292   293