Page 296 - Biblia Català TBS
P. 296

Jutges 6, 7
havia estat enderrocat, i l’Aixerà que hi havia vora seu estava tallat, i el segon bou havia estat ofert sobre l’altar edi cat.
29 I es digueren els uns als altres: Qui ha fet això? I investigaren i pre- guntaren, i digueren: Gedeó,  ll de Joaix, ha fet això.
30 I els homes de la ciutat digueren a Joaix: Fes sortir el teu  ll, que mo- rirà, perquè ha enderrocat l’altar de Baal, i perquè ha tallat l’Aixerà que hi havia al costat.
31 I Joaix digué a tots els qui esta- ven contra ell: Vosaltres heu de pledejar per Baal? Vosaltres l’heu de salvar? El qui pledegi per ell, que mori al matí. Si ell és déu, que ell mateix pledegi per l’enderrocament del seu altar.
32 I en aquell dia hom l’anomenà Jerubaal, dient: Que Baal pledegi contra ell per l’enderrocament del seu altar.
33 I tot Madian i Amalec i els  lls de l’est es reuniren junts, i passaren el Jordà, i acamparen a la vall de Jizreel.
34 I l’Esperit de Jahveh revestí Gedeó, i féu sonar el corn, i Abièzer fou cridat a seguir-lo.
35 I envià missatgers per tot Manassès, i aquests també vingue- ren darrere d’ell; i envià missatgers a Aser i a Zabuló i a Neftalí, i pujaren a trobar-los.
36 I Gedeó digué a Déu: Si tu has d’alliberar Israel per mitjà de la meva mà, tal com has dit,
37 heus aquí, jo posaré un velló de llana a l’era: si la rosada és només sobre el velló, i tot el terra està eixut, llavors sabré que tu alliberaràs Israel per la meva mà, tal com has dit.
38 I fou així. I s’alçà aviat al matí, i va esprémer el velló, i va escórrer la rosada del velló: una tassa plena d’aigua.
6:39 Gn 18:32 7:2 Dt 8:17; 1Co 1:29 288
39 I Gedeó digué a Déu: Que la teva ira no s’encengui contra mi, i només parlaré aquesta vegada: Deixa’m provar, si us plau, només aquesta vegada amb el velló; que hi hagi eixutor només sobre el velló, i que hi hagi rosada sobre tot el terra. 40 I Déu ho va fer així aquella nit, i hi hagué eixutor només sobre el velló, i sobre tot el terra hi hagué rosada.
7
I Jerubaal, és a dir, Gedeó, es
llevà aviat, i tot el poble que era amb ell, i acamparen vora la font d’Harod; i el campament de Madian era al nord d’ell, vora el turó de Morè, a la vall. 2IJahvehvadiraGedeó:Hiha massa gent amb tu perquè jo lliuri Madian a la mà d’ells; no fos cas que Israel es vanagloriï contra mi, dient: M’ha alliberat la meva pròpia mà.
3 I ara, doncs, crida a les orelles del poble, dient: Qui tingui por i tremoli, que se’n torni i marxi aviat de la muntanya de Galaad. I se’n tornaren vint-i-dos mil homes del poble, i en van romandre deu mil.
4 I Jahveh digué a Gedeó: Encara hi ha massa gent; fes-los baixar a l’aigua, i allà jo te’ls triaré; i s’esdevindrà que aquell de qui et digui: Aquest anirà amb tu, ell anirà amb tu; i qualsevol de qui et digui: Aquest no anirà amb tu, ell no hi anirà.
5 I féu baixar el poble a l’aigua, i Jahveh digué a Gedeó: Tot el qui llepi l’aigua amb la seva llengua com la llepa el gos, el posaràs a un costat; i tot el qui s’agenolli per beure a l’altre costat.
6 I el nombre dels qui van llepar l’aigua portant-la de la seva mà a la boca fou de tres-cents homes; i tota la resta del poble s’agenollà per beure aigua.
7 I Jahveh digué a Gedeó: Us alli- beraré amb els tres-cents homes que


   294   295   296   297   298