Page 299 - Biblia Català TBS
P. 299

I Gedeó s’aixecà, i matà Zèbah i Salmunnà, i agafà les llunetes que hi havia al voltant dels colls dels seus camells.
22 I els homes d’Israel digueren a Gedeó: Governa sobre nosaltres, tant tu, com el teu ll, com el ll del teu ll, perquè tu ens has alliberat de la mà de Madian.
23 I Gedeó els respongué: No gover- naré pas jo sobre vosaltres, i el meu ll no governarà sobre vosaltres: Jahveh governarà sobre vosaltres.
24 I Gedeó els digué: Us voldria fer una petició: que em doni cadascú una arracada del seu botí –perquè tenien arracades d’or, perquè aquells eren ismaelites.
25 I digueren: De bona gana te les donarem. I van estendre un mantell, i llançaren allà cadascú una arracada del seu botí;
26 i el pes de les arrecades d’or que havia demanat fou de mil set-cents xèquels d’or, a part de les llunetes, i les arracades, i les robes de porpra que portaven els reis de Madian, i a part dels collars que duien als colls de llurs camells.
27 IGedeóenféuunefod,iel col·locà en la seva ciutat, a Ofrà; i tot Israel es prostituïren allà amb l’efod; i això fou un parany per a Gedeó i per a la seva casa.
28 I Madian fou humiliat davant dels lls d’Israel, i no tornaren a aixecar el cap. I la terra reposà qua- ranta anys en els dies de Gedeó.
29 I Jerubaal, ll de Joaix, se n’anà i habità a casa seva.
30 I Gedeó tingué setanta lls, que sortiren dels seus lloms, perquè tenia moltes dones;
31 i la seva concubina, que era a Siquem, també ella li va infantar un ll, i ell li posà de nom Abimèlec.
9:1 Jt 8:31
Jutges 8, 9
32 I Gedeó, ll de Joaix, morí en bona vellesa, i fou sepultat a la sepultura del seu pare Joaix, a Ofrà d’Abièzer.
33 I s’esdevingué, quan morí Gedeó, que els lls d’Israel es per- vertiren, i es prostituïren rere els Baals, i posaren per a ells Baal-Berit com a déu.
34 I els lls d’Israel no es recordaren de Jahveh, el seu Déu, que els havia alliberat de la mà de tots llurs ene- mics de l’entorn,
35 i tampoc no feren misericòrdia amb la casa de Jerubaal, és a dir, Gedeó, segons tota la bondat que havia fet amb Israel.
9I Abimèlec, ll de Jerubaal, anà a Siquem, als germans de la seva mare, i parlà amb ells i amb tota la família de la casa del pare de la seva mare, dient:
2 Parleu, us prego, a orelles de tots els habitants de Siquem: ¿Què us sembla millor: que governin sobre vosaltres setanta homes –tots els lls de Jerubaal–, o que governi sobre vosaltres un sol home? I recordeu que jo sóc os vostre i carn vostra.
3 Ielsgermansdelasevamare parlaren d’ell totes aquestes parau- les a orelles de tots els habitants de Siquem, i el seu cor es decantà per anar darrere Abimèlec, perquè deien: És germà nostre aquest.
4 I li donaren setanta peces de plata del temple de Baal-Berit; i amb elles Abimèlec llogà homes desvagats i aventurers, i anaven darrere d’ell.
5 I vingué a la casa del seu pare, a Ofrà, i matà sobre una pedra els seus germans, els lls de Jerubaal, setan- ta homes; però Jotam, el ll petit de Jerubaal, fou deixat viu, perquè estava amagat.
6 I es reuniren tots els habitants de Siquem i tots els de Betmil·ló, i se n’anaren i proclamaren rei Abimèlec
291


   297   298   299   300   301