Page 3 - Biblia Català TBS
P. 3

La
Santa B´ıblia
o
Les Santes Escriptures
L’Antic Testament traduït del Text Masorètic hebreu
i
El Nou Testament traduït del Textus Receptus grec
Trinitarian Bible Society
Tyndale House, Dorset Road, London, SW19 3NN, England


   1   2   3   4   5