Page 302 - Biblia Català TBS
P. 302

Jutges 9, 10
51 I hi havia una torre forta enmig de la ciutat, i fugiren allà tots els homes i les dones, i tots els habitants de la ciutat; i tancaren la porta dar- rere d’ells, i pujaren al terrat de la torre.
52 I Abimèlec vingué a la torre, i lluitava contra ella, i s’apropà a l’entrada de la torre per cremar-la amb foc,
53 però una dona llançà una mola de molí al cap d’Abimèlec, i li va esclafar el crani.
54 I cridà de seguit el servent que li portava les seves armes, i li digué: Treu-te l’espasa i mata’m, que no puguin dir de mi: Una dona l’ha matat. I el seu servent el travessà, i va morir.
55 I quan els homes d’Israel veieren que Abimèlec era mort, llavors se n’anaren cadascú al seu lloc.
56 I Déu va retribuir a Abimèlec el mal que havia fet al seu pare, per haver assassinat els seus setanta germans;
57 i Déu retornà tot el mal dels homes de Siquem sobre llurs caps, i la maledicció de Jotam, ll de Jerubaal, vingué sobre ells.
els Baals i els Aixtarots, i els déus d’Aram, i els déus de Sidó, i els déus de Moab, i els déus dels lls d’Ammon, i els déus dels listeus, i abandonaren Jahveh, i no el servi- ren.
7 Llavors la ira de Jahveh es va encendre contra Israel, i els va ven- drealamàdels listeusialamà dels lls d’Ammon;
8 i des d’aquell any, i durant divuit anys, esclafaren i oprimiren els lls d’Israel, tots els lls d’Israel que eren a l’altra banda del Jordà, a la terra de l’amorreu, que és a Galaad.
9 I els lls d’Ammon passaren el Jordà per lluitar també contra Judà i contra Benjamí i contra la casa d’Efraïm, i Israel estava molt angoi- xat.
10 I els lls d’Israel demanaren auxi- li a Jahveh, dient: Hem pecat contra tu, perquè hem abandonat el nostre Déu, i hem servit els Baals.
11 I Jahveh digué als lls d’Israel: ¿No us vaig alliberar de la seva mà quan els egipcis i els amorreus, els lls d’Ammon i els listeus,
10
Puà, ll de Dodó, un home d’Issacar; i habitava a Xamir, a la muntanya d’Efraïm.
2 I jutjà Israel vint-i-tres anys; i morí, i fou sepultat a Xamir.
3 I després d’ell s’aixecà Jaïr, el gaa- ladita, i jutjà Israel vint-i-dos anys.
4 I tenia trenta lls que cavalcaven sobre trenta pollins, i tenien trenta ciutats, que s’anomenen Havot-Jaïr ns al dia d’avui, que són a la terra de Galaad.
5 I Jaïr morí, i fou sepultat a Camon.
6 I els lls d’Israel tornaren a fer el
mal als ulls de Jahveh, i van servir
12 i els sidonis, i Amalec i Maon us oprimien, i vosaltres em vau dema- nar auxili?
13
I després d’Abimèlec s’aixecà
per alliberar Israel Tolà, ll de
Però vosaltres m’heu abandonat, i heu servit altres déus; per això no us tornaré a alliberar.
14 Aneu, i demaneu auxili als déus que us heu triat; que ells us alliberin en el temps de la vostra adversitat. 15 I els lls d’Israel digueren a Jahveh: Hem pecat. Fes amb nosal- tres d’acord al que sembli bé als teus ulls; però tanmateix, allibera’ns, et preguem, el dia d’avui.
16 I llançaren els déus estrangers d’enmig d’ells, i serviren Jahveh: i la Seva Ànima s’impacientà amb la fatiga d’Israel.
10:3 vol dir: Poblets de Jaïr 10:6 Jt 2:11; 3:7; 4:1; 6:1; 13:1 10:14 Jr 2:28 294
17 I foren convocats els lls d’Ammon, i acamparen a Galaad. I


   300   301   302   303   304