Page 31 - Biblia Català TBS
P. 31

17 que en veritat beneint et beneiré, i multiplicant multiplicaré la teva llavor, com els estels dels cels i com la sorra de la vora del mar, i la teva llavor pos- seirà la porta dels seus enemics.
18 I en la teva llavor seran beneïdes totes les nacions de la terra, perquè has obeït la meva veu.
19 IAbrahamtornàcapalsseus mossos, i s’aixecaren i se n’anaren junts cap a Beerxeba. I Abraham s’establí a Beerxeba.
20 Després d’aquestes coses, s’esde- vingué que feren saber a Abraham, dient: Heus aquí, Milcà també ha infantat  lls al teu germà Nacor:
21 Us, el primogènit, i el seu germà Buz, i Quemuel, pare d’Aram,
22 i Quèssed, i Hazó, i Pildaix, i Idlaf i Betuel.
23 I Betuel engendrà Rebeca; aquests vuit foren infantats per Milcà a Nacor, germà d’Abraham.
24 I la seva concubina, anomena- da Reümà, també infantà Tèbah, i Gàham, i Tàhaix i Maacà.
2 I Sara morí a Quiriat-Arbà, ço és Hebron, a la terra de Canaan, i Abraham anà a fer dol per Sara i a plorar-la.
3 I Abraham s’aixecà de davant de la seva difunta, i parlà als  lls d’Het, dient:
4 Sóc un estranger i un hoste entre vosaltres. Doneu-me la propie- tat d’un sepulcre entre vosaltres, i sepultaré la meva difunta de davant meu.
5 I els  lls d’Het respongueren a Abraham, dient-li:
6 Escolta’ns, senyor meu: Ets un príncep de Déu entre nosaltres, sepulta el teu mort en el millor dels nostres sepulcres. Ningú de nosal-
Gènesi 22, 23
tres no et refusarà el seu sepulcre per sepultar el teu mort.
7 I Abraham s’alçà, i s’inclinà davant del poble de la terra, els  lls d’Het,
8 i els parlà dient: Si és el vostre desig que sepulti la meva difunta de davant meu, escolteu-me i intercediu per mi davant d’Efron,  ll de Sóhar, 9 a queemdonilacovade Macpelà que té a l’extrem del seu camp, que me la doni pel seu preu just com a propietat de sepultura entre vosaltres.
10 I Efron habitava enmig dels  lls d’Het. I Efron l’hittita respongué a Abraham a les orelles dels  lls d’Het, de tots els qui entraven pel portal de la seva ciutat, dient:
11 No, senyor meu, escolta’m: et dono el camp i et dono la cova que hi ha, t’ho dono davant dels ulls dels  lls del meu poble. Sepulta-hi la teva difunta.
12 I Abraham s’inclinà davant del poble de la terra,
13 i parlà a Efron a orelles del poble de la terra, dient: Escolta’m, si us plau: et dono el preu del camp, accepta-me’l, i hi sepultaré la meva difunta.
14 I Efron respongué a Abraham dient-li:
15 Escolta’m, senyor meu ¿un tros de terra de quatre-cents xèquels de plata, què és això entre jo i tu? Sepulta-hi, doncs, el teu mort.
16 I Abraham s’avingué amb Efron, i Abraham pesà per a Efron la plata que havia dit, a les orelles dels  lls d’Het, quatre-cents xèquels de plata de curs entre els mercaders.
17 I fou establert que el camp d’Efron, a Macpelà, davant de Mambré, el camp i la cova que hi havia, i tots els arbres que hi havia en el camp i per tot el terme del voltant
18 era propietat d’Abraham, als ulls dels  lls d’Het, davant de tots els qui entraven pel portal de la seva ciutat.
23
I la vida de Sara fou cent vint-
i-set anys, aquests foren els anys de la vida de Sara.
22:17 He 6:13-14 22:18 Ft 3:25 23:4 He 11:13; Ft 7:16
31


   29   30   31   32   33