Page 317 - Biblia Català TBS
P. 317

ordenaren, dient: Aneu, i colpiu els habitants de Jabeix-Galaad a tall d’espasa, amb les dones i els infants.
11 I això és el que fareu: Exterminareu tot mascle i tota dona que hagi cone- gut el jeure amb un mascle.
12 I trobaren quatre-centes noies verges entre els habitants de Jabeix- Galaad, que no havien conegut home pel jeure amb un mascle, i les portaren al campament de Siló, que és a la terra de Canaan.
13 I tota la congregació envià missat- gers que parlaren als  lls de Benjamí que eren al penyal de Rimmon, i els oferiren la pau.
14 I en aquella ocasió els de Benjamí tornaren, i els donaren les dones que havien deixat vives de les dones de Jabeix-Galaad, però no n’hi havia prou per a ells.
15 I el poble es compadí de la tribu de Benjamí, perquè Jahveh havia obert un esvoranc entre les tribus d’Israel.
16 I els ancians de la congregació digueren: ¿Què farem per donar mu- llers als restants, atès que les dones de Benjamí han estat exterminades? 17 I digueren: Els supervivents de Benjamí han de conservar la seva possessió, a   que una tribu no sigui esborrada d’Israel.
18 Però nosaltres no podem donar-los mullers de les nostres  - lles, perquè els  lls d’Israel han
Jutges 21
jurat, dient: Maleït el qui doni una muller a Benjamí.
19 I digueren: Heus aquí, cada any hi ha una festa de Jahveh a Siló, en un lloc al nord de Betel, al llevant del sol, pel camí que puja de Betel a Siquem, i al sud de Lebonà.
20 I manaren als  lls de Benjamí, dient: Aneu, i embosqueu-vos a les vinyes;
21 i mireu, i heus aquí que quan les  lles de Siló surtin en colles a dansar, llavors sortireu de les vinyes i cadascú agafarà la seva muller de les  lles de Siló, i se n’anirà a la terra de Benjamí.
22 I s’esdevindrà, quan els seus pares o els seus germans vinguin a pledejar davant de nosaltres, que nosaltres els direm: Sigueu condescendents amb ells, perquè en aquesta guerra nosal- tres no vam prendre mullers per a cadascú d’ells; car si aquesta vegada vosaltres els haguéssiu donat mullers, seríeu culpables.
23 I els  lls de Benjamí ho van fer així, i van prendre dones segons el seu nombre de les que dansaven, arrabassant-les. I marxaren i tornaren a la seva heretat, i reconstruïren les ciutats, i hi habitaren.
24 I en aquell temps, els  lls d’Israel marxaren també d’allà, cadascú a la seva tribu i a la seva família; i eixiren d’allà cadascú vers la seva heretat.
25 En aquells dies no hi havia rei a Israel, cadascú feia el que li sembla- va recte als seus propis ulls.
309


   315   316   317   318   319