Page 320 - Biblia Català TBS
P. 320

Rut 2, 3
16 i també li deixareu caure espigues dels manolls, i les deixareu perquè les reculli, i no la reprendreu.
17 I ella recollí espigues en el camp ns al vespre, i va batre el que havia recollit: i hi havia un efà d’ordi.
18 I s’ho endugué, i entrà a la ciu- tat; i la seva sogra veié el que havia recollit. I en tragué, i li donà el que li havia sobrat després de menjar-ne prou.
19 Ilasevasogralidigué:Onhas anat a recollir espigues avui? I on has treballat? Que sigui beneït el qui s’ha interessat per tu. I ella explicà a la seva sogra amb qui havia treballat, i digué: L’home amb qui he treballat avui s’anomena Booz.
20 I Noemí digué a la seva nora: Que ell sigui beneït de Jahveh, que no ha deixat de mostrar la seva gràcia amb els vius i amb els morts. I Noemí li digué: Aquest home és parent nostre, ell és un dels nostres redemptors.
21 I Rut, la moabita, digué: I també em va dir: T’estaràs amb els que són els meus servents, ns que hagin acabat tota la sega que tinc.
22 I Noemí digué a la seva nora Rut: Serà bo, lla meva, que surtis amb les seves serventes, i que no et trobin en un altre camp.
23 I s’estigué amb les serventes de Booz recollint espigues, ns a l’acabament de la sega de l’ordi i de la sega del blat; i vivia amb la seva sogra.
3I Noemí, la seva sogra, li digué: Filla meva, ¿no cercaré descans per a tu, a  que et vagi bé?
2 Ara, doncs, ¿no és Booz el nostre parent, amb les serventes del qual tu has estat? Heus aquí, aquesta nit ventarà l’era de l’ordi.
3:13 Dt 25:5 312
3 Et banyaràs, doncs, i t’ungiràs, i et posaràs els teus vestits, i baixaràs a l’era; no et donaràs a conèixer a l’ho- me ns que hagi acabat de menjar i de beure.
4 I s’esdevindrà, quan s’ajagui, que et xaràs en el lloc on jeu, i hi aniràs, i descobriràs els seus peus, i t’ajauràs; i ell t’indicarà el que has de fer.
5 I Rut li respongué: Faré tot el que em dius.
6 Ibaixàal’era,iféutotelquela seva sogra li havia manat.
7 I Booz menjà i begué, i el seu cor s’alegrà, i anà a ajaure’s al nal del munt de gra; i ella hi entrà silencio- sament, i descobrí els seus peus, i s’estirà.
8 I s’esdevingué, a mitjanit, que l’home s’espantà, i es girà; i, heus aquí, una dona jeia als seus peus.
9 I ell digué: Qui ets tu? I ella res- pongué: Jo sóc Rut, la teva serventa; estén, doncs, la vora del teu mantell sobre la teva serventa, perquè tu ets un parent redemptor.
10 I ell respongué: Beneïda siguis tu de Jahveh, lla meva. Tu has demostrat més misericòrdia al nal que al principi, no anant darrere dels joves, ni pobres ni rics.
11 Ara, doncs, lla meva, no tinguis por, faré per a tu tot el que diguis, perquè tot el portal del meu poble sap que tu ets una dona virtuosa.
12 I ara, certament, és veritat que jo sóc redemptor, però encara hi ha un redemptor més pròxim que jo.
13 Passa aquí la nit, i quan sigui de matí, si et redimeix, bé, et redimirà ell; però si no li plau redimir-te, llavors et redimiré jo: Viu Jahveh! Reposa ns al matí.
14 I s’ajagué als seus peus ns al matí, i es llevà abans que algú po- gués reconèixer algú altre. Llavors ell digué: Que no se sàpiga que una dona ha vingut a l’era.


   318   319   320   321   322