Page 324 - Biblia Català TBS
P. 324

1 Samuel 1, 2
20 I s’esdevingué, al cap d’un temps, que Anna va concebre, i infantà un  ll, i anomenà el seu nom Samuel: Perquè l’he demanat a Jahveh.
21 I l’home, Elcanà, pujà amb tota la seva casa a oferir a Jahveh el sacri - ci anual, i per complir el seu vot.
22 Anna, però, no pujà, perquè va dir al seu marit: No pujaré  ns que el noi sigui deslletat, llavors el por- taré i serà presentat davant Jahveh, i romandrà allà per sempre.
23 I Elcanà, el seu marit, li digué: Fes el que sembli millor als teus ulls; estigues-t’hi  ns que el deslle- tis; només, que Jahveh compleixi la seva paraula. I la dona s’hi estigué, i alletà el seu  ll  ns que el deslletà. 24 I quan el deslletà, el féu pujar amb ella, amb tres bous i un efà de farinaiunbotdevi,iellaelportàa la casa de Jahveh a Siló. I el noi era molt jove.
25 I degollaren el bou, i portaren el noi a Elí.
26 I Anna digué: Oh, senyor meu, visqui la teva ànima, senyor meu; jo sóc la dona que s’estava dreta prop teu aquí, pregant a Jahveh.
27 Pregava per aquest nen, i Jahveh m’ha donat la meva petició que li vaig demanar.
28 Per això jo també l’he dedicat a Jahveh: tots els dies que visqui ell està dedicat a Jahveh. I ell adorà allà davant Jahveh.
2I Anna pregà, i digué: El meu cor exulta de goig en Jahveh, el meu corn ha estat exalçat en Jahveh, la meva boca s’ha obert sobre els meus enemics, perquè m’alegro en la teva salvació.
2 No hi ha ningú sant com Jahveh, perquè no hi ha ningú fora de tu: i no hi ha cap roca com el nostre Déu. 3 No parleu tan altivament, que no surti l’arrogància de la vostra boca,
perquè Jahveh és el Déu que ho sap tot, i ell sospesa les accions.
4 Els arcs dels poderosos s’han tren- cat, i els decaiguts s’han cenyit de força.
5 Els sadollats s’han llogat per pa, i els famolencs han deixat de patir gana. Fins l’estèril n’ha infantat set, i la que ha tingut molts  lls ha llan- guit.
6 Jahveh fa morir i fa viure, fa bai- xar al sepulcre i en fa pujar.
7 Jahveh empobreix i enriqueix, abaixa i enalteix.
8 Ell fa aixecar el pobre de la pols, alça del femer el necessitat, per fer- los seure amb nobles, i els fa heretar un tron de glòria; perquè de Jahveh són les columnes de la terra, i ha assentat sobre elles el món.
9 Ell guarda els peus dels seus sants, i els malvats emmudeixen en la tenebra: perquè no és pas per la força que l’home preval.
10 Jahveh enderrocarà els seus adversaris, tronarà des dels cels con- tra ells: Jahveh jutjarà els extrems de la terra, i donarà força al seu Rei, i exalçarà el corn del seu Ungit.
11 I Elcanà se n’anà a Ramà, a casa seva, i el nen va restar servint Jahveh en presència del sacerdot Elí.
12 Però els  lls d’Elí eren  lls de Belial, no coneixien Jahveh.
13 I aquest era el costum dels sacer- dots amb el poble: sempre que algú oferia un sacri ci, llavors venia el servent del sacerdot, mentre la carn encara es coïa, amb una forqueta de tres dents a la mà,
14 i l’enfonsava dins de la cassola, o de la marmita, o de la caldera, o de l’olla; tot el que la forqueta treia ho prenia el sacerdot per a si mateix. Així ho feien amb tots els d’Israel que venien allà, a Siló.
15 També, abans de fer cremar el greix venia el servent del sacerdot,
1:27 Ps 145:18, 19; Fl 4:6 2:1 Lc 1:46-53 2:3 Jr 17:10 2:6 hebreu: Xeol 2:9 Ps 91:11 2:15 Lv 2:3
316


































































































   322   323   324   325   326