Page 326 - Biblia Català TBS
P. 326

1 Samuel 2, 3, 4
inclinar-se davant d’ell per una peça de plata i un pa rodó, i diran: Admet- me, si us plau, en un dels o cis de sacerdot, per poder menjar un bocí de pa.
3I el jove Samuel servia Jahveh da- vant d’Elí; i la paraula de Jahveh era rara en aquells dies, no hi havia
cap visió manifesta.
2 I s’esdevingué, en aquell temps, que Elí jeia al seu lloc –quan els seus ulls s’havien començat a afeblir, no hi podia veure–,
3 i el lampadari de Déu encara no s’havia apagat, i Samuel jeia en el temple de Jahveh, on era l’arca de Déu;
4 i Jahveh cridà Samuel; i respon- gué: Sóc aquí.
5 I va córrer cap a Elí, i digué: Aquí em tens, perquè m’has cridat. I ell respongué: No t’he cridat, torna-te’n, jeu. I ell se’n va anar, i s’ajagué.
6 I Jahveh tornà a cridar Samuel; i Samuel s’alçà, i anà a Elí, i digué: Aquí em tens, perquè m’has cridat. I ell respongué: No t’he cridat,  ll meu; torna-te’n, jeu.
7 I Samuel encara no coneixia Jahveh, i la paraula de Jahveh enca- ra no se li havia revelat.
8 I Jahveh tornà a cridar Samuel per tercera vegada; i s’alçà, i anà a Elí, i digué: Aquí em tens, perquè m’has cridat. I Elí comprengué que Jahveh cridava el jove.
9 I Elí digué a Samuel: Vés, ajeu-te. I si succeeix que et crida, respon- dràs: Parla, Jahveh, perquè el teu servent escolta. I Samuel se n’anà, i s’ajagué al seu lloc.
10 I Jahveh vingué, i se li presentà, i el cridà com les altres vegades: Samuel, Samuel! I Samuel digué: Parla, perquè el teu servent escolta.
11 I Jahveh digué a Samuel: Heus aquí, jo faré una cosa a Israel que
3:3 Ex 27:20 318
qualsevol que ho escolti li dringaran totes dues orelles.
12 En aquell dia compliré contra Elí tot el que he parlat referent a casa seva: ho començaré i ho acabaré.
13 Perquè li anuncio que jo jutjaré la seva casa per sempre, a causa de la iniquitat que ell coneixia, perquè els seus  lls s’han envilit, i ell no els ha reprès.
14 Per això, doncs, he jurat contra la casa d’Elí: La iniquitat de la casa d’Elí no serà mai expiada ni amb sacri ci ni amb present.
15 I Samuel s’ajagué  ns al matí, i va obrir les portes de la casa de Jahveh. I Samuel tenia por d’explicar la visió a Elí.
16 I Elí cridà Samuel, i li digué: Samuel,  ll meu! I ell respongué: Aquí em tens.
17 I digué: Quina és la paraula que Jahveh t’ha parlat? Si us plau, no me l’amaguis. Així et faci Déu, i així t’hi afegeixi, si m’amagues una paraula de totes les paraules que ell t’ha parlat.
18 I Samuel li va explicar totes les paraules, i no li va amagar res. I Elí digué: Ell és Jahveh! Que faci allò que sembli bé als seus ulls.
19 I Samuel va créixer, i Jahveh era amb ell; i no deixà caure cap de les seves paraules a terra.
20 I tot Israel sabé, des de Dan  ns a Beerxeba, que Samuel era un  del profeta de Jahveh.
21 I Jahveh es va tornar a aparèixer a Siló, perquè Jahveh s’havia revelat a Samuel a Siló, per mitjà de la pa- raula de Jahveh.
4I la paraula de Samuel era adre- çada a tot Israel. I Israel va sortir a trobar els  listeus en combat, i acamparen a Eben-Èzer, i els  lis- teus acamparen a Afec.
2 I els  listeus es van posar en ordre de batalla per enfrontar-se a Israel; i


   324   325   326   327   328