Page 328 - Biblia Català TBS
P. 328

1 Samuel 4, 5, 6
22 I ella digué: La glòria ha marxat d’Israel, perquè han pres l’arca de Déu!
5I els  listeus van prendre l’arca de Déu, i la van portar d’Eben-Èzer a Asdod.
2 I els  listeus prengueren l’arca deDéu,ilavanportaralacasade Dagon, i la van posar al costat de Dagon.
3 I els d’Asdod es van llevar aviat al matí, i, heus aquí, Dagon havia caigut sobre el seu rostre a terra, davant l’arca de Jahveh; i van agafar Dagon, i el van tornar a posar al seu lloc.
4 I l’endemà es van llevar aviat al matí i, heus aquí, Dagon havia cai- gut sobre el seu rostre a terra, davant l’arca de Jahveh, i el cap de Dagon i els dos palmells de les seves mans estaven tallats al llindar; només en restava el tronc.
5 Per això els sacerdots de Dagon, i tots els que entren a la casa de Dagon, no trepitgen encara avui dia el llindar de Dagon a Asdod.
6 I la mà de Jahveh va fer sentir el seu pes sobre els d’Asdod, i va fer estralls, i els va colpir amb hemorroides, tant a Asdod com als seus territoris.
7 I en veure els homes d’Asdod que això era així, digueren: L’arca del Déu d’Israel no habitarà amb nosaltres, perquè la seva mà ha estat dura sobre nosaltres, i sobre Dagon, el nostre déu.
8 I enviaren, i van reunir amb ells tots els capitans dels  listeus, i di- gueren: Què farem amb l’arca del Déu d’Israel? I digueren: Que l’arca del Déu d’Israel sigui traslladada a Gat. I traslladaren allà l’arca del Déu d’Israel.
9 I s’esdevingué, després que la hi van traslladar, que la mà de Jahveh fou contra la ciutat, provocant un gran pànic; i va colpir els homes de
6:6 Ex 7:14; 14:17 320
la ciutat, del petit  ns al gran, i els sortien hemorroides.
10 Llavors enviaren l’arca de Déu a Ecron. I s’esdevingué, en entrar l’arca de Déu a Ecron, que els ecronites van cridar, dient: Ens han portat l’arca del Déu d’Israel per fer-nos morir a nosaltres i al nostre poble.
11 I van enviar, i van reunir tots els capitans dels  listeus, i digueren: Envieu ben lluny l’arca del Déu d’Israel, que torni al seu lloc, i no ens faci morir a nosaltres i al nostre poble. Perquè hi havia un pànic mortal en tota la ciutat: la mà de Déu havia fet sentir el seu pes allà.
12 I els homes que no van morir, van ser colpits amb hemorroides; i el crit de la ciutat va pujar als cels.
6
I l’arca de Jahveh fou al territori
dels  listeus set mesos.
2 I els  listeus cridaren els sacerdots i els endevinaires, dient: Què farem amb l’arca de Jahveh? Feu-nos saber com l’hem d’enviar al seu lloc.
3 I digueren: Si envieu l’arca del Déu d’Israel, no l’enviareu buida, sinó que la retornareu amb un sa- cri ci per la culpa, llavors sereu guarits, i sabreu per què la seva mà no s’ha apartat de vosaltres.
4 I respongueren: ¿Quin ha de ser el sacri ci per la culpa amb què l’hem de restituir? I digueren: Segons el nombre dels capitans dels  listeus, cinc hemorroides d’or i cinc ratolins d’or, perquè hi ha hagut la mateixa plaga per a tots vosaltres, i per als vostres prínceps.
5 Feu-vos, doncs,  gures de les vos- tres hemorroides i  gures dels vos- tres ratolins que estan corrompent la terra, i doneu glòria al Déu d’Israel; pot ser que alleugeri la seva mà de damunt vostre, i de sobre els vostres déus, i de la vostra terra.
6 Per què, doncs, enduriu els vos- tres cors com els egipcis i el Faraó


   326   327   328   329   330