Page 329 - Biblia Català TBS
P. 329

van endurir els seus cors? Quan ell els va tractar amb duresa, ¿no els deixaren marxar, i se’n van anar?
7 Ara, doncs, feu un carro nou, i agafeu dues vaques que alletin, sobre les quals no ha estat posat cap jou, i junyireu les vaques al carro, i fareu tornar a casa les seves cries;
8 i agafareu l’arca de Jahveh i la posareu sobre el carro, i els objectes d’or que li doneu en pagament com a sacri ci per la culpa, els posareu en un cofre al seu costat; i el deixa- reu marxar, i se n’anirà.
9 Mireu, doncs: si puja a Betxèmeix pel camí del seu propi territori, ell ens ha fet aquest gran mal; i si no, llavors sabrem que la seva mà no ha vingut contra nosaltres, ens ha estat un accident.
10 I els homes ho van fer així, i van agafar dues vaques que alletaven, i les van junyir al carro; i els vedells els van tancar a la casa;
11 i van posar l’arca de Jahveh sobre el carro, i el cofre i els ratolins d’or i les imatges de les seves hemorroides. 12 I les vaques van anar dretes pel camí, pel camí de Betxèmeix, van anar per la mateixa ruta, anant i mu- gint, sense apartar-se ni a dreta ni a esquerra; i els capitans dels  listeus van anar darrere seu  ns al terme de Betxèmeix.
13 I els de Betxèmeix segaven la collita de blat a la vall; i van alçar els seus ulls, i van veure l’arca, i es van alegrar de veure-la.
14 I el carro va entrar al camp de Jehoixua, el betxemeixita, i es va aturar allà, on hi havia una gran pedra; i van estellar la fusta del carro, i van oferir les vaques en holocaust a Jahveh.
15 I els levites van baixar l’arca de Jahveh, i el cofre que era al costat d’ella, on havien posat els objectes d’or, i ho van situar sobre la gran pedra. I els homes de Betxèmeix van
6:19 Ex 19:21
1 Samuel 6, 7
fer pujar holocaustos i van oferir sacri cis en aquell dia a Jahveh.
16 I els cinc capitans dels  listeus ho van veure, i se’n van tornar a Ecron aquell mateix dia.
17 I aquestes són les hemorroides d’or que els  listeus van donar en pagament com a sacri ci per la culpa per a Jahveh: una per Asdod, una per Gaza, una per Ascaló, una per Gat, una per Ecron.
18 I els ratolins d’or segons el nom- bre de totes les ciutats dels  listeus dels cinc capitans, des de la ciutat forti cada  ns al poblet sense mu- ralles,  ns a la gran pedra d’Abel on posaren l’arca de Jahveh. Aquesta pedra és,  ns al dia d’avui, en el camp de Jehoixua el betxemeixita.
19 I Déu colpí la gent de Betxèmeix, perquè van mirar dins l’arca de Jahveh, i va colpir del poble setanta homes de cinquanta mil homes. I el poble va fer dol perquè Jahveh n’havia colpit molts d’entre el poble amb una gran plaga.
20 Llavors els homes de Betxèmeix digueren: ¿Qui pot romandre davant Jahveh, aquest Déu sant? ¿I a qui pujarà l’arca després de nosaltres?
21 I enviaren missatgers als habi- tants de Quiriat-Jearim, dient: Els  listeus han tornat l’arca de Jahveh, baixeu i emporteu-vos-la.
7
3 I Samuel parlà a tota la casa d’Isra- el, dient: Si torneu amb tot el vostre
I els homes de Quiriat-Jearim vin-
gueren, i van pujar l’arca de Jahveh, i la portaren a la casa d’Abinadab, dalt del turó; i van consagrar el seu  ll Eleazar per guardar l’arca de Jahveh.
2 I s’esdevingué, des del dia que l’arca va restar a Quiriat-Jearim, que va passar molt de temps: foren vint anys. I tota la casa d’Israel gemegava darrere Jahveh.
321


   327   328   329   330   331