Page 335 - Biblia Català TBS
P. 335

nosaltres? Lliureu-nos els homes, i els farem morir.
13 Però Saül digué: Ningú no serà fet morir en un dia com aquest, perquè avui Jahveh ha fet salvació a Israel.
14 I Samuel digué al poble: Veniu, i anirem a Guilgal, i renovarem el regne allà.
15 I tot el poble anà a Guilgal, i proclamaren rei Saül allà, a Guilgal; davant Jahveh, i allà oferiren sacri - cis de pau davant Jahveh, i allà Saül i tots els homes d’Israel s’alegraren molt.
1 Samuel 11, 12
cies que Jahveh ha fet amb vosaltres i amb els vostres pares.
8 Quan Jacob va entrar a Egipte, i els vostres pares van demanar auxili a Jahveh, llavors Jahveh va enviar Moisès i Aaron, i ells feren sortir els vostres pares d’Egipte, i els van fer habitar en aquest lloc.
9 Però van oblidar Jahveh, el seu Déu,iellelsvavendrealamàde Sisserà, cap de l’exèrcit d’Hassor, i a la mà dels  listeus, i a la mà del rei de Moab, els quals van lluitar contra ells.
10 I ells van demanar auxili a Jahveh, i digueren: Hem pecat per- què hem deixat Jahveh, i hem servit els Baals i els Aixtarots: però ara, allibera’ns de la mà dels nostres enemics, i et servirem.
11 I Jahveh va enviar Jerubaal, i Bedan, i Jeftè, i Samuel, i us va alli- berar de la mà dels vostres enemics del voltant, i vau habitar segurs.
12 I veient que Nahaix, rei dels  lls d’Ammon, venia contra vosaltres, m’heu dit: No! Volem un rei que regni sobre nosaltres –quan Jahveh, el vostre Déu, era el vostre rei!
13 I ara, heus aquí el rei que heu es- collit, que heu demanat! I heus aquí, Jahveh ha posat sobre vosaltres un rei.
14 Si temeu Jahveh i el serviu, i escolteu la seva veu, i no sou rebels al que mana Jahveh, llavors anireu, vosaltres i també el rei que regnarà sobre vosaltres, darrere Jahveh, el vostre Déu.
15 Però si no escolteu la veu de Jahveh, i sou rebels al que Jahveh mana, llavors la mà de Jahveh estarà contra vosaltres, com estigué contra els vostres pares.
16 Ara, també, prepareu-vos i con- templeu aquesta cosa gran que Jahveh farà davant dels vostres ulls. 17 ¿No és la sega dels blats avui? Invocaré Jahveh, i ell enviarà trons
12
tra veu en tot el que m’heu dit, i us he posat un rei per regnar sobre vosaltres.
2 I ara, heus aquí, el rei va davant vostre; i jo sóc vell i tinc els cabells blancs, i els meus  lls, heus aquí, ells són amb vosaltres. I jo he ca- minat davant vostre des de la meva joventut  ns al dia d’avui.
3 Heus-me aquí: testi queu contra mi davant de Jahveh i davant del seu ungit: ¿De qui he pres el bou o de qui he pres l’ase, o a qui he extorsionat, a qui he oprimit, o de qui he accep- tat cap suborn per tapar amb ell els meus ulls? I us ho restituiré.
4 I digueren: Tu no ens has extor- sionat, ni ens has oprimit, ni has acceptat cap suborn de la mà de ningú.
5 I els digué: Jahveh és testimoni contra vosaltres, i avui el seu ungit n’és testimoni, que vosaltres no heu trobat res en la meva mà. I ells di- gueren: Ell n’és testimoni.
6 I Samuel digué al poble: Jahveh és qui féu avançar Moisès i Aaron, i qui féu pujar els vostres pares de la terra d’Egipte.
7 Ara, doncs, compareixeu, i jo us retrauré davant Jahveh totes les justí-
12:8 Gn 46:5; Ex 2:23 12:9 Jt 3:12; 4:2; 10:7
I Samuel digué a tot Israel:
Heus aquí, he escoltat la vos-
12:12 1Sa 11:2; 8:19
327


   333   334   335   336   337