Page 337 - Biblia Català TBS
P. 337

afermat el teu regne sobre Israel per sempre;
14 però ara, el teu regnat no es man- tindrà. Jahveh s’ha triat un home segons el seu propi cor, i Jahveh li ha manat que sigui príncep sobre el seu poble, perquè tu no has guardat el que Jahveh et va manar.
15 I Samuel s’alçà, i pujà de Guilgal a Guibà de Benjamí. I Saül passà revista al poble que es trobava amb ell, uns sis-cents homes.
16 I Saül, i el seu ll Jonatan, i el poble que es trobava amb ells, s’estaven a Guibà de Benjamí; i els listeus havien acampat a Micmàs. 17 I els devastadors van sortir del campament dels listeus en tres destacaments: un destacament va girar pel camí d’Ofrà, cap a la terra de Xual;
18 un altre destacament va girar pel camí de Bethoron, i un altre destaca- ment va girar pel camí de la frontera que mira a la vall de Seboïm, cap al desert.
19 I no es trobava cap ferrer en tota la terra d’Israel, perquè els listeus deien: No sigui que els hebreus es facin espasa o llança.
20 I tot Israel baixava als listeus per esmolar la seva arada, i la seva aixada, i la seva destral i la seva falç; 21 i allà hi havien d’esmolar el tall de les falçs, i de les aixades, i de les relles de tres punxes, i de les des- trals, i redreçar els agullons.
22 S’esdevingué, doncs, en el dia de la batalla, que no es trobava cap espasa ni llança en la mà de ningú del poble que era amb Saül i amb Jonatan, i només en tenien Saül i el seu ll Jonatan.
23 I el destacament dels listeus sortí cap al pas de Micmàs.
14
1 Samuel 13, 14
al servent que li portava les armes: Vine, i travessarem ns al desta- cament dels listeus que hi ha a l’altra banda. I no ho va explicar al seu pare.
2 I Saül romania a l’extrem de Guibà, sota el magraner que hi havia a Migron, i el poble que era amb ell eren uns sis-cents homes.
3 I Ahià, ll d’Ahitub, germà d’Icabod, ll de Pinhàs, ll d’Elí, sacerdot de Jahveh a Siló, portava l’efod. I el poble no sabia que Jonatan se n’havia anat.
4 I entre els llocs de pas on Jonatan cercava de travessar ns al destaca- ment dels listeus hi havia el sortint d’una roca a l’un costat, i el sortint d’una roca a l’altre costat, i el nom de l’un era Bossés i el nom de l’altre Senne.
5 L’un sortint era situat al nord enfront de Micmàs, i l’altre al sud enfront de Guibà.
6 I Jonatan digué al servent que li portava les armes: Vine, i travessa- rem ns al destacament d’aquests incircumcisos. Potser Jahveh farà quelcom per nosaltres, car per a Jahveh no hi ha cap impediment de salvar amb molts o amb pocs.
7 I el seu portador d’armes li digué: Festotelquehihaenelteucor; endavant, heus aquí jo sóc amb tu per al que vulgui el teu cor.
8 I Jonatan digué: Heus aquí, nosal- tres travessarem vers els homes, i ens mostrarem a ells.
9 Si ens diuen així: Espereu-vos ns que vinguem a vosaltres; llavors ens estarem al nostre lloc, i no pujarem a ells.
10 Però si ens diuen així: Pugeu cap a nosaltres. Hi pujarem, perquè Jahveh els ha lliurat a la nostra mà; i aquest serà el senyal per a nosal- tres.
11 I tots dos es van mostrar al des- tacament dels listeus. I els listeus
I un dia s’esdevingué que Jonatan, ll de Saül, digué
13:14 Ps 89:20; Ft 13:21, 22 13:15 Fets 13:22
14:6 Jt 7:7; 2Cr 14:11
329


   335   336   337   338   339