Page 342 - Biblia Català TBS
P. 342

1 Samuel 16, 17
seva estatura, perquè l’he rebutjat; perquè Jahveh no mira com l’home: perquè l’home mira el que té davant dels ulls, però Jahveh mira el cor.
8 I Jessè va cridar Abinadab, i el féu passar davant Samuel, i li digué: Jahveh tampoc no l’ha escollit, aquest.
9 I Jessè féu passar Ximà; i Samuel digué: Jahveh tampoc no l’ha esco- llit, aquest.
10 I Jessè féu passar els seus set  lls davant Samuel. I Samuel digué a Jessè: Jahveh no n’ha escollit cap d’aquests.
11 I Samuel digué a Jessè: S’han aca- bat els nois? I respongué: Encara resta el petit que, heus aquí, està pasturant el ramat. I Samuel digué a Jessè: Envia a cercar-lo, perquè no ens asseurem a taula  ns que vingui aquí.
12 I envià a cercar-lo, i el féu venir, i ell era rogenc, d’ulls bonics i de bona presència. I Jahveh digué: Alça’t, ungeix-lo, perquè és aquest. 13 I Samuel va prendre el corn d’oli, i el va ungir enmig dels seus germans, i l’Esperit de Jahveh va venir sobre David des d’aquell dia endavant. I Samuel s’aixecà, i se’n tornà a Ramà.
14 I l’Esperit de Jahveh s’apartà de Saül, i un esperit de mal, de part de Jahveh, el pertorbava.
15 I els servents de Saül li digueren: Heus aquí ara, un esperit de mal, de part de Déu, et pertorba.
16 Que el nostre senyor mani, doncs, als teus servents de davant teu, i buscaran un home hàbil que toqui la cítara: i s’esdevindrà que, quan l’esperit de mal, de part de Déu, sigui sobre tu, que ell tocarà amb la seva mà, i t’anirà bé.
17 I Saül digué als seus servents: Trobeu-me, doncs, un home que toqui bé, i porteu-me’l.
18 I un dels joves va respondre, i digué: Heus aquí, he vist un  ll de
Jessè de Betlem que sap tocar, i és fort, valent, i un home de guerra, i parla assenyadament, i és un home de presència, i Jahveh és amb ell.
19 Llavors Saül envià missatgers a Jessè, i li digué: Envia’m el teu  ll David que és amb el ramat.
20 I Jessè prengué un ase carregat ambpaiambunbotdevi,iun cabridet de les cabres, i ho va enviar a Saül per mitjà del seu  ll David.
21 I David arribà a Saül, i es presen- tà davant d’ell; i l’estimà molt, i fou el seu portador d’armes.
22 I Saül va fer dir a Jessè: Et prego que deixis estar-se David davant meu, perquè ha trobat gràcia als meus ulls.
23 I succeïa, quan l’esperit de mal, de part de Déu, era sobre Saül, que David prenia la cítara i tocava amb la seva mà, i Saül es calmava i es tro- bava bé, i l’esperit de mal s’apartava d’ell.
17
334
I els  listeus reuniren les
seves tropes per combatre, i s’aplegaren a Socó, que és a Judà, i van acampar entre Socó i Azecà, a Efes-Dammim.
2 I Saül i els homes d’Israel també es van aplegar, i van acampar vora la vall d’Elà, i es van disposar en ordre de batalla per enfrontar-se als  listeus.
3 I els  listeus s’estaven sobre la muntanya de l’un costat, i els israe- lites s’estaven sobre la muntanya de l’altre costat, i entremig d’ells hi havia la vall.
4 I va sortir un desa ador del cam- pament dels  listeus, anomenat Goliat, de Gat; la seva altura era de sis colzades i un pam.
5 I portava un casc de bronze al cap, i duia una cota de malla amb escates, i el pes de la cota de malla era de cinc mil xèquels de bronze;


   340   341   342   343   344