Page 346 - Biblia Català TBS
P. 346

1 Samuel 18, 19
12 I Saül tenia por davant David, perquè Jahveh era amb ell, i s’havia apartat de Saül.
13 I Saül l’allunyà del seu costat, i el constituí cap de miler, i sortia i entrava davant del poble.
14 I David actuava assenyadament en tots els seus camins, i Jahveh era amb ell.
15 I Saül veia que actuava molt asse- nyadament, i tenia por d’ell.
16 Però tot Israel i Judà estimaven David perquè ell anava i venia da- vant d’ells.
17 I Saül digué a David: Mira, et donaré per muller Merab, la meva lla gran; però has de ser per a mi un home valerós, i lluitar les batalles de Jahveh. Perquè Saül es deia: Que la meva mà no sigui contra ell, sinó que sigui contra ell la mà dels lis- teus.
18 I David digué a Saül: Qui sóc jo, i què és la meva vida, i la família del meu pare a Israel, perquè jo esdevin- gui el gendre del rei?
19 I s’esdevingué que, al temps que Merab, la lla de Saül, havia de ser donada a David, que ella fou donada per muller a Adriel, el meholatita.
20 I Mical, una altra lla de Saül, estimava David; i ho van declarar a Saül, i això va plaure als seus ulls. 21 I Saül digué: La hi donaré, i li serà un parany, i la mà dels listeus serà contra ell. I Saül digué a David: A través de la segona lla, avui es- devindràs el meu gendre.
22 I Saül va manar als seus servents: Parleu a David en secret dient: Mira, el rei et té afecte, i tots els seus ser- vents t’estimen; ara, doncs, sigues gendre del rei.
23 I els servents de Saül van parlar a les orelles de David aquestes parau- les, i David digué: ¿Sembla poca cosa als vostres ulls de ser gendre del rei,
19:1 1Sa 18:1 338
si jo sóc un home pobre i insigni - cant?
24 I els servents de Saül el van infor- mar, dient: Segons aquestes paraules ha parlat David.
25 I Saül digué: Així direu a David: El rei no desitja cap dot, sinó cent prepucis dels listeus, per tal de ven- jar-se dels enemics del rei. I Saül es proposava fer caure David per mitjà dels listeus.
26 I els seus servents van declarar a David aquestes paraules, i això va plaure als ulls de David, d’esdevenir gendre del rei. I encara no s’havien complert els dies xats,
27 quan David es va alçar, i se’n va anar, ell i els seus homes, i va matar dos cents homes dels listeus; i David va portar llurs prepucis, i els lliuraren al rei per ser gendre del rei. I Saül li va donar la seva lla Mical per mu- ller.
28 I Saül veia i s’adonava que Jahveh era amb David; i Mical, la lla de Saül, l’estimava.
29 Llavors Saül va tenir encara més por de David, i Saül fou enemic de David tots els dies.
30 I els prínceps dels listeus sor- tien a fer incursions, i s’esdevenia quan sortien, que David actuava més sàviament que tots els servents de Saül, i el seu nom es feia molt cèlebre.
19
I Saül va parlar al seu ll
Jonatan, i a tots els seus ser- vents, per fer morir David. Però Jonatan, ll de Saül, tenia molt d’afecte per David.
2 I Jonatan informà David, dient: El meu pare Saül et vol matar; ara, doncs, vigila, et prego, ns al matí, i estigues en un lloc secret, i amaga’t; 3 i jo sortiré i m’estaré dret al costat del meu pare al camp on tu siguis, i jo parlaré de tu al meu pare, i veuré el que hi ha, i t’ho faré saber.


   344   345   346   347   348