Page 351 - Biblia Català TBS
P. 351

descoberts. I Saül habitava a Guibà, sota el tamariu de Ramà, i tenia la llança a la seva mà, i tots els seus servents eren drets vora d’ell.
7 I Saül digué als seus servents que eren drets al seu voltant: Escolteu, ara, benjaminites. ¿El ll de Jessè també us donarà a tots vosaltres camps i vinyes? ¿Us posarà a tots vosaltres com a caps de milers i caps de centenars?
8 Ja que tots vosaltres heu cons- pirat contra mi, i ningú no m’ha comunicat que el meu ll ha fet un pacte amb el ll de Jessè; i ningú de vosaltres no es compadeix de mi, i noemfasaberqueelmeu llha aixecat el meu servent contra mi, per parar-me una emboscada, com passa avui.
9 I Doeg, l’edomita, que estava entre els servents de Saül, respongué i digué: Vaig veure el ll de Jessè que venia a Nob, a Ahimèlec, ll d’Ahitub;
10 i Ahimèlec va consultar per ell a Jahveh, i li va donar provisió, i li va donar l’espasa de Goliat, el listeu.
11 I el rei envià a cridar el sacerdot Ahimèlec, ll d’Ahitub, i tota la casa del seu pare, els sacerdots que eren a Nob, i tots ells van venir al rei.
12 I Saül digué: Escolta, ara, ll d’Ahitub. I ell digué: Heus-me aquí, senyor meu.
13 I Saül li digué: ¿Per què heu cons- pirat contra mi, tu i el ll de Jessè, quan li has donat pa i una espasa, i has consultat per ell a Déu, per aixecar-se contra mi, per parar-me una emboscada, com succeix avui? 14 I Ahimèlec va respondre al rei, i digué: ¿I quin d’entre tots els teus servents és com David, del, i gendre del rei, i cap de la guàrdia, i honorat a casa teva?
15 ¿He començat avui a consultar per ell a Déu? Lluny sigui de mi!
22:9 1Sa 21:7; Ps 52 22:18 1Sa 2:31
1 Samuel 22, 23
Que el rei no posi això contra el seu servent, ni contra ningú de la casa del meu pare, perquè el teu servent no sap res de tot això, ni poc ni molt.
16 I el rei digué: Certament moriràs, Ahimèlec, tu i tota la casa del teu pare.
17 I el rei digué als guardians que eren drets al seu voltant: Gireu-vos, i mateu els sacerdots de Jahveh, perquè la seva mà també està amb David, i perquè sabien que ell fugia i no m’ho han comunicat. Però els servents del rei no volien esten- dre llur mà contra els sacerdots de Jahveh.
18 I el rei digué a Doeg: Gira’t, i vés contra els sacerdots. I Doeg, l’edomita, es va girar i envestí contra els sacerdots, i va matar aquell dia vuitanta-cinc homes que portaven l’efod de lli.
19 I Nob, la ciutat dels sacerdots, la va colpir a tall d’espasa: homes i dones, infants i nadons, i bous i ases i ovelles, i moriren a tall d’espasa.
20 I un dels lls d’Ahimèlec, ll d’Ahitub, que es deia Abiatar, esca- pà i fugí rere David.
21 I Abiatar informà David que Saül havia assassinat els sacerdots de Jahveh.
22 I David digué a Abiatar: Jo vaig saber aquell dia, quan Doeg, l’edomita, era allà, que certament informaria Saül; jo he estat el respon- sable de la mort de totes les persones de la casa del teu pare.
23 Resta amb mi, no tinguis por; perquè el qui cerca la meva vida també cerca la teva vida; perquè tu estaràs ben protegit amb mi.
23
I van informar David, dient:
Heus aquí, els listeus lluiten contra Queilà i saquegen les eres.
2 Llavors David va consultar Jahveh, dient: ¿Hi haig d’anar, i venceré
343


   349   350   351   352   353