Page 354 - Biblia Català TBS
P. 354

1 Samuel 24, 25
veu, David,  ll meu? I Saül aixecà la seva veu i plorà.
17 I digué a David: Tu ets més just que jo, perquè tu m’has fet el bé, i jo t’he fet el mal.
18 I tu m’has manifestat avui que m’has fet el bé, perquè Jahveh m’ha lliurat a la teva mà, i no m’has matat.
19 I perquè, ¿qui trobarà el seu enemic, i el deixarà anar tranquil·la- ment pel seu camí? Que Jahveh et recompensi amb el bé per això que avui has fet amb mi.
20 I ara, heus aquí, jo sé del cert que certament regnaràs, i el regne d’Israel serà establert en la teva mà; 21 ara, doncs, jura’m per Jahveh, que no exterminaràs la meva des- cendència després de mi, ni esborra- ràs el meu nom de la casa del meu pare.
22 I David ho jurà a Saül. I Saül se’n va anar a casa seva, i David i els seus homes pujaren a la fortalesa.
6 i digueu-li així: Benestar i pau a tu,ipaualatevacasa,ipauatotel que tens!
7 I ara estic assabentat que tens els esquiladors: ara, els pastors que tu tens han estat amb nosaltres, i no els hem molestat, i no els ha desapare- gut res durant tots els dies que han estat a Carmel.
8 Pregunta als teus servents, i te n’informaran. Que els meus servents trobin gràcia als teus ulls, perquè hem vingut en un bon dia. Dóna, et prego, el que tinguis a la teva mà als teus servents, i al teu  ll, a David.
9 I els servents de David arribaren i digueren a Nabal segons totes aquestes paraules, en nom de David, i esperaren.
10 I Nabal respongué als servents de David, i digué: Qui és David? I qui és el  ll de Jessè? Avui dia s’han multiplicat els servents que deserten del seu amo.
11 ¿I jo hauré de prendre el meu pa, i la meva aigua, i la meva carn, que vaig degollar per als meus esquila- dors, i ho donaré a uns homes que no sé d’on són?
12 I els servents de David referen llur camí, i se’n tornaren, i arriba- ren, i li van explicar totes aquestes paraules.
13 I David digué als seus homes: Que cadascú se cenyeixi la seva espasa. I cadascú es va cenyir la seva espasa, i també David se cenyí la seva espasa; i pujaren rere David uns quatre-cents homes, i dos-cents romangueren amb els bagatges.
14 I un servent informà Abigail, muller de Nabal, dient: Mira, David ha enviat missatgers del desert per saludar el nostre amo, i ell els ha escridassat;
15 i aquests homes han estat molt bons amb nosaltres, i no ens han molestat, i no ens ha desaparegut
25
el sepultaren a casa seva, a Ramà. I David s’alçà i baixà al desert de Paran.
2 IhihaviaunhomeaMaonque tenia la seva propietat a Carmel; i aquest home era molt poderós, i posseïa tres mil ovelles i mil cabres; i es trobava esquilant el seu ramat a Carmel.
3 I el nom de l’home era Nabal, i el nom de la seva muller Abigail; i la dona era assenyada i bonica d’aspecte, però l’home era cruel i malvat en els seus fets; i ell era un calebita.
4 I David s’assabentà, en el desert, que Nabal estava esquilant el seu ramat;
5 i David envià deu servents, i David digué als servents: Pugeu a Carmel, i aneu a Nabal, i saludeu-lo en nom meu,
24:17 Mt 5:44 346
I Samuel morí, i tot Israel
s’aplegà i féu dol per ell, i


   352   353   354   355   356