Page 356 - Biblia Català TBS
P. 356

1 Samuel 25, 26
34 I certament –viu Jahveh, el Déu d’Israel–, que m’ha guardat de fer-te mal, perquè si no t’haguessis afanyat i haguessis vingut a trobar-me, certa- ment no hauria estat deixat a Nabal, d’aquí al matí, ni un que orini a la paret.
35 I David rebé de la seva mà allò que li havia portat, i li digué: Puja en pau a casa teva; mira, he escoltat la teva veu, i t’he respost favorable- ment.
36 I Abigail vingué a Nabal, i, heus aquí, feia un banquet a casa seva, com un banquet del rei. I el cor de Nabal se sentia alegre sobre ell, i ell estava molt embriagat; i ella no li va explicar res, ni poc ni molt,  ns al matí.
37 I s’esdevingué al matí, quan el vi havia sortit de Nabal, que la seva muller li explicà aquestes coses, i el seu cor morí dintre d’ell, i esdevin- gué com una pedra.
38 I s’esdevingué, uns deu dies des- prés, que Jahveh colpí Nabal, i morí. 39 I David escoltà que Nabal havia mort, i digué: Beneït sigui Jahveh, que ha defensat el plet del meu afront de la mà de Nabal, i ha repri- mit el seu servent de fer maldat; i Jahveh ha tornat la maldat de Nabal sobre el seu propi cap. I David envià missatgers, i parlà amb Abigail per prendre-la per muller per a ell.
40 I els servents de David vingueren a Abigail, a Carmel, i li parlaren, dient: David ens ha enviat a tu per prendre’t per muller per a ell.
41 I ella s’aixecà i s’inclinà de cara a terra, i digué: Heus aquí, la teva serventa serà com una criada per rentar els peus dels servents del meu senyor.
42 I Abigail s’afanyà i s’alçà, i ca- valcà sobre l’ase, i cinc de les seves serventes que la seguien; i ella seguí els missatgers de David, i fou la seva muller.
26:1 Ps 54 26:5 1Sa 14:50 348
43 I David també va prendre Ahinóam de Jizreel, i totes dues foren les seves mullers.
44 I Saül havia donat la seva  lla Mical, dona de David, a Paltí,  ll de Laix, que era de Gal·lim.
26
I els zifeus vingueren a Saül,
a Guibà, dient: ¿No s’ha ama- gat David al turó d’Haquilà, enfront del desert?
2 I Saül s’alçà i baixà al desert de Zif, i amb ell tres mil homes escollits d’Israel, per cercar David en el desert de Zif.
3 I Saül acampà al turó d’Haquilà, que és enfront del desert, vora el camí. I David, que habitava en el de- sert, s’adonà que Saül venia darrere d’ell cap al desert.
4 Llavors David envià espies, i sabé del cert que Saül havia arribat;
5 i David s’alçà i vingué al lloc on Saül havia acampat, i David veié el lloc on jeia Saül, i Abner,  ll de Ner, cap del seu exèrcit; i Saül jeia dins l’atrinxerament, i el poble acampava al seu voltant.
6 I David va respondre, i digué a Ahimèlec, l’hittita, i a Abisai,  ll de Seruià, germà de Joab, dient: Qui baixarà amb mi al campament de Saül? I Abisai digué: Jo baixaré amb tu.
7 I David i Abisai vingueren al poble de nit; i, heus aquí, Saül jeia adormit en l’atrinxerament, i la seva llança era clavada a terra al seu cap- çal; i Abner i el poble jeien al voltant d’ell.
8 I Abisai digué a David: Déu ha lliurat avui el teu enemic a la teva mà; i ara deixa’m colpir-lo amb la llança, et prego, i el clavaré a terra d’un sol cop, i no caldrà rematar-lo. 9 I David digué a Abisai: No el matis; perquè ¿qui estendrà la seva mà contra l’ungit de Jahveh, i serà innocent?


   354   355   356   357   358