Page 361 - Biblia Català TBS
P. 361

al Nègueb dels quereteus, i a la zona de Judà, i al Nègueb de Caleb, i vam calar foc a Siclag.
15 I David li digué: ¿Em portaràs ns a aquests saltejadors? I digué: Jura’m per Déu que no em mata- ràs, i que no em lliuraràs a la mà del meu amo, i jo et portaré ns a aquests saltejadors.
16 I li portà i, heus aquí, estaven escampats per tot arreu de la terra, menjant i bevent i celebrant tot el gran botí que havien pres de la terra dels listeus i de la terra de Judà.
17 I David els atacà des del crepus- cle ns al vespre de l’endemà, i no s’escapà ningú, llevat de quatre-cents joves que fugiren cavalcant amb els camells.
18 I David recuperà tot el que havien pres els amalequites, i David també recuperà les seves dues mullers.
19 I no els mancà res, ni petit ni gran, ni lls ni lles, ni del botí, de tot el que els havien pres: David ho recuperà tot.
20 I David agafà tot el bestiar menut i gros, i menà tots aquests ramats al seu davant, i ells deien: Aquest és el botí de David.
21 I David vingué als dos-cents homes que estaven massa esgotats per anar darrere David, i que els ha- vien fet restar al torrent de Bessor. I ells sortiren a trobar David i a trobar el poble que era amb ell; i David s’atansà al poble i els saludà amb pau.
22 I tots els homes dolents i malvats d’entre aquells que havien anat amb David, contestaren i digueren: Ja que no han vingut amb nosaltres, no els donarem res del botí que hem alli- berat, sinó a cadascú la seva muller i els seus lls: que se’ls emportin, i que marxin.
23 Però David digué: No feu així, germans meus, amb això que Jahveh
30:24 Nm 31:27
1 Samuel 30, 31
ens ha donat; perquè ell ens ha guardat, i ha lliurat a la nostra mà els saquejadors que havien vingut contra nosaltres.
24 I qui us pot escoltar en això? Perquè la part del qui ha baixat a la batalla, serà igual que la part del qui ha restat amb el bagatge: es reparti- ran a parts iguals.
25 I s’esdevingué, des d’aquell dia endavant, que establí això com a estatut i com a ordenança a Israel ns al dia avui.
26 I David vingué a Siclag, i envià part del botí als ancians de Judà, als seus amics, dient: Heus aquí, un pre- sent del botí dels enemics de Jahveh per a vosaltres.
27 I n’envià als de Betel, i als de Ramot-Nègueb, i als de Jatir,
28 i als d’Aroer, i als de Xifamot, i als d’Eixtemoa,
29 i als de Racal, i als de les ciutats dels jerahmeelites, i als de les ciutats dels quenites,
30 i als d’Hormà, i als de Boraixan, i als d’Atac,
31 i als d’Hebron, i a tots els llocs per on David havia anat, ell i els seus homes.
31I els listeus lluitaren contra Israel, i els homes d’Israel fu- giren davant dels listeus, i caigue- ren ferits mortalment a la muntanya
de Guilboa.
2 I els listeus perseguiren Saül i els seus lls, i els listeus mataren Jonatan i Abinadab i Malquixua, lls de Saül.
3 I el pes de la batalla caigué sobre Saül, i els arquers el trobaren, i s’escruixia de dolor per les ferides dels arquers.
4 Llavors Saül digué al portador de les seves armes: Treu la teva espasa i traspassa’m amb ella, no sigui que vinguin aquests incircumcisos i em traspassin, i m’escarneixin. Però el
353


   359   360   361   362   363